Logo
Logo

2012 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów oraz pełne teksty artykułów opublikowanych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2012.
POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2012
Spis treści:

Equilibrium and heat of adsorption for selected adsorbent-adsorbate pairs used in adsorption heat pumps - B. Ambrożek, K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
Solid sorption cooler with composite sorbent bed and heat pipe thermal control - L. Vasiliev, A. Tsitovich, A. Zhuravlyov, A. Antough
Building integration of renewable energy systems towards zero or nearly zero energy buildingd - S. A. Kalogirou
The UPS unit cooling under summer conditions - A. Rusowicz
Development of solar thermal technologies - D. Chwieduk
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie Nowej Wsi Ełckiej - J. Fieducik
O pewnych aspektach wewnętrznej pojemności cieplnej budynków mieszkalnych - H. Jędrzejuk
Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie - A. Grzebielec, A. Rusowicz
Budynek ENERGIS Politechniki Świętokrzyskiej jako energooszczędny modelowy budynek dydaktyczny - G. Puchała
Termiczne technologie pozyskiwania chłodu - B. Gradoń, S. Gil, W. Bialik
Upowszechnienie energii geotermalnej w projektach unijnych realizowanych z udziałem pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN - Wiesław Bujakowski, Aleksandra Kasztelewicz
Technologie słoneczne szansą promocji regionu? - J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska
Logo


EQUILIBRIUM AND HEAT OF ADSORPTION FOR SELECTED ADSORBENT-ADSORBATE PAIRS USED IN ADSORPTION HEAT PUMPS

B. Ambrożek1, K. Zwarycz-Makles2, W. Szaflik2
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Polska
1Department of Chemical Engineering and Environmental Protection Processes
2Department of Heating, Ventilation and Heat engineering

Abstract
The results of theoretical studies of adsorption equilibrium for selected adsorbent-adsorbate pairs used in adsorption heat pumps were presented. The following pairs were studied: water- alumina, water- silica gel, water-zeolite 13X, ammonia-activated carbon, ammonia-charcoal, ammonia-clinoptilolite, ammonia-polymer resin. The experimental adsorption equilibrium data, taken from the literature, were described using the Dubinin-Astakhov model. Based on the Clausius-Clapeyron equation, isosteric heat of adsorption was evaluated for all studied adsorbent-adsorbate pairs.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SOLID SORPTION COOLER WITH COMPOSITE SORBENT BED AND HEAT PIPE THERMAL CONTROL

L. Vasiliev, A. Tsitovich, A. Zhuravlyov, A. Antough
Luikov Heat & Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus

Abstract
Three adsorbers cooler was experimentally investigated. Ammonia was chosen as a working fluid. Two adsorbers (twins) were filled with the same complex compound (activated carbon fibre with MnCl2 microcrystals on the filament surface). The third low temperature adsorber had second complex compound (activated carbon fibre with BaCl2 microcrystals on the filament surface). The cycle of physical adsorption and chemical reactions in the sorbent bed of adsorber was followed with condensation/evaporation of ammonia inside the pores of the sorbent material. The specific feature of the third adsorber is the time of its cold generation. It is the sum of the liquid evaporation time and the time of desorption/regeneration of ammonia in the sorbent bed. This is a novelty of cooler design, which increases the heat and cold generation capacity and rate. The cooler thermal management is based on vapordynamic thermosyphons. The solar heat is the source of energy of cooler. The sink of the cold is the air flow.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BUILDING INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS TOWARDS ZERO OR NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS

S. A. Kalogirou
Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering, Cyprus University of Technology

Abstract
With buildings accounting for 40% of primary energy requirements in EU and the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), developing effective energy alternatives for buildings is imperative. The increasing role for renewables implies that solar thermal systems (STS) and photovoltaics (PV) will have a main role as they contribute directly to the heating and cooling of buildings and the provision of electricity and domestic hot water. Meeting building electrical and thermal loads will be primarily achieved through an extensive use of renewables, following standard building energy saving measures, such as good insulation or advanced glazing systems. These systems are typically mounted on building roofs with no attempt to incorporate them into the building envelope creating aesthetic challenges, space availability issues and envelope integrity problems. This paper aims to give a survey of possible solutions of PV and STS integration on the building roofs and façades. The advantages of integration are quantified and suggestions are given to address the possible problems created.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THE UPS UNIT COOLING UNDER SUMMER CONDITIONS

A. Rusowicz
Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

Abstract
The paper analyses the behaviour of the UPS (Uninterruptible Power System) cooling system under summer circumstances. The problem is that for the proper functioning of a UPS unit, the inside temperature must be less than 30oC. In other case the batteries tend to loose energy and electronic systems start to overheat. What is taken into consideration is the influence of solar radiation on a UPS container (it depends on the placement and time during the day). Next, there is a description of incoming and outgoing heat streams. Furthermore, the paper calculates the heat balance and discusses the installed cooling system. The question is: Is the cooling system capable of keeping the temperature in the container under 30oC in case of hot summer or not?

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


DEVELOPMENT OF SOLAR THERMAL TECHNOLOGIES

D. Chwieduk
Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

Abstract
Solar Thermal market is mostly recognised as solar collector technology market and is represented by three main solar collectors types flat-plate, evacuated tube, unglazed plastic. Solar thermal market is mostly represented worldwide by Domestic Hot Water (DHW) systems for single family houses, then by Domestic Hot Water (DHW) systems for multi-family houses and public buildings, next are district heating systems that have been also installed mainly in Europe. New promising applications of solar thermal technology are solar combi-systems for domestic hot water and space heating, with their modern extension to solar-combi plus systems for domestic hot water, space heating and cooling. Solar thermal is also connected with solar passive technologies focused on avoiding heating loads in winter and cooling needs in summer. It is expected that solar thermal technologies will be very soon one of the major renewable energy technologies for the low and medium temperature heat supply (depending on the climate) in buildings. To improve implementation of solar thermal it is necessary to offer any building to a client by construction companies and developers as fully ready energy efficient technology product with solar technologies included. Solar cooling has huge potential in the future because of the natural synergy between solar energy availability and cooling needs.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE NOWEJ WSI EŁCKIEJ

J. Fieducik
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Streszczenie
W artykule przedstawiono stan przed i po modernizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Przeprowadzono tam docieplenie budynków, wyeliminowano kotłownię opalaną węglem, zainstalowano kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej. Odzyskuje się tam energię cieplną ze ścieków i studni głębinowej wykorzystując pompę ciepła, oraz w rekuperatorach w systemie wentylacji. Zastosowano zintegrowany system automatycznego sterowania instalacjami w budynkach, bardziej efektywnie wykorzystując energię i poprawiając komfort przebywania w ośrodku dla pensjonariuszy i pracy personelu. W wyniku modernizacji dzięki zmniejszeniu strat ciepła do ogrzewania i wentylacji oraz wykorzystaniu kolektorów słonecznych i pompy ciepła uzyskano znaczne oszczędności kosztów eksploatacji obiektów. Likwidacja kotłowni węglowej pozwoliła ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym tlenków azotu o ponad 97%, a dwutlenku siarki i pyłów o blisko 100%.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


O PEWNYCH ASPEKTACH WEWNĘTRZNEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

H. Jędrzejuk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. W artykule porównano wskaźniki wewnętrznej pojemności cieplnej wybranych wolnostojących budynków jednorodzinnych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KIERUNKI ROZWOJU SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W EUROPIE

A. Grzebielec, A. Rusowicz
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
W pracy przedstawiono rozwój rynku klimatyzatorów na przestrzeni ostatnich lat wraz z uwzględnieniem czynników chłodniczych, które są w nich stosowane. Został zaprezentowany udział klimatyzacji i chłodnictwa w zużyciu energii elektrycznej w wybranych krajach oraz udział w emisji dwutlenku węgla. Zwrócono szczególna uwagę na rynek Unii Europejskiej dotyczący czynników chłodniczych oraz tendencje w ich stosowaniu, wynikające głównie z uwarunkowań prawnych. Zwrócono także uwagę na stan prac legislacyjnych dotyczących czynników chłodniczych w Polsce.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BUDYNEK ENERGIS POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ JAKO ENERGOOSZCZĘDNY MODELOWY BUDYNEK DYDAKTYCZNY

G. Puchała
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, Polska

Streszczenie
W niniejszym artykule opisano modelowy budynek zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny budynek dydaktyczno-laboratoryjny zasilany z odnawialnych źródeł energii.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TERMICZNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA CHŁODU

B. Gradoń, S. Gil, W. Bialik
Zespół Energetyki Procesowej, Katedra Metalurgii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

Streszczenie
Rosnące wymagania odnośnie jakości życia oraz prognozowane efekty globalnego ocieplenia powodują, że wzrasta zainteresowanie pozyskiwaniem chłodu dla kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach nie tylko w krajach tropikalnych, ale również na obszarach o klimacie określanym obecnie jako umiarkowany. W artykule dokonano krótkiego przeglądu termicznych technologii pozyskiwania chłodu z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Wskazano na ich znaczenie dla racjonalnego gospodarowania energią i ochrony środowiska.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


UPOWSZECHNIENIE ENERGII GEOTERMALNEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PRACOWNI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII IGSMiE PAN

Wiesław Bujakowski, Aleksandra Kasztelewicz
Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Polska

Streszczenie
Od kilku lat w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN realizowane są projekty unijne związane z tematyką energii geotermalnej i innych odnawialnych źródeł energii. Obecnie z Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN realizowane są dwa projekty: od stycznia 2010 roku Projekt GEOCOM pt. "Społeczności geotermalne - demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w integracji na małą skalę z innymi OZE wraz z modernizacją i opomiarowaniem" realizowany przez Konsorcjum siedmiu partnerów w ramach Programu Inteligent Energy Europe (IEE) i od kwietnia 2012 Projekt GEODH - "Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie", w którym udział bierze 10 partnerów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TECHNOLOGIE SŁONECZNE SZANSĄ PROMOCJI REGIONU?

J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania technologii słonecznych (pozwalających pozyskiwać energię elektryczną i/lub cieplną z energii promieniowania słonecznego) w kontekście kreowania nowych walorów przestrzeni turystycznej, tworzenia korzystnego wizerunku i marki miejsca. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność instalacji słonecznych stanowi wartość dodaną dla danej przestrzeni i sprzyja postrzeganiu jej przez pryzmat dbałości o jakość środowiska przyrodniczego, zaś same miejsca traktowane są jako innowacyjne. W artykule zwrócono uwagę na aspekt promocyjno-edukacyjny wykorzystania technologii słonecznych. Wszelkie przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne dotyczące energetyki słonecznej, w tym np. "Europejskie Słoneczne Dni", przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster