Logo
Logo

2013 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów oraz pełne teksty artykułów opublikowanych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2013.
POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2013
Spis treści:

Podstawowe założenia dla oceny efektywności inwestycji fotowoltaicznych - M. T. Wiernik
Uproszczony model wymiany energii w module PV z wymuszonym chłodzeniem powietrzem - A. Opiela, Z. Zapałowicz
Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych - H. Garbalińska, J. Strzałkowski
Zmiana izolacyjności i pojemności cieplnej betonu komórkowego w wyniku rozprzestrzeniającego się zawilgocenia kapilarnego - H. Garbalińska, A. Matkowska, N. Mierzwa
Ocena wielokryteriowa wybranych zabiegów termomodernizacyjnych na przykładzie budynku jednorodzinnego - H. Jędrzejuk, A. Wieczorkiewicz
A novel, spherical shaped sun tracker - P. Wajss, M. Filipowicz
Analiza warunków nasłonecznienia Polski na podstawie baz danych SSE - J. Tatarczak, M. Sokołowska, J. M. Olchowik
Ocena opłacalności farm wiatrowych - Ł. Dul
Badanie transportu skoncentrowanego promieniowania słonecznego - E. Bożek, M. Filipowicz
Idea funkcjonowania autonomicznych regionów energetycznych w oparciu o rozproszone źródła fotowoltaiczne - A. Pawelec
Logo


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

M. T. Wiernik
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Studia doktoranckie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono najważniejsze etapy i składowe procesu budżetowania kapitałowego oraz cyklu rozwojowego inwestycji fotowoltaicznych. Zdefiniowano główne pojęcia związane z inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne oraz dokonano szczegółowego podziału rzeczowych inwestycji na rynku fotowoltaicznym według kryteriów technicznych i ekonomicznych. W opracowaniu, zwrócono uwagę na problemy związane bezpośrednio z oceną efektywności inwestycji. Zaproponowano czteroetapowy podział procesu budżetowania kapitałowego inwestycji fotowoltaicznej oraz scharakteryzowano cykl rozwojowy projektu inwestycyjnego w instalację fotowoltaiczną.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


UPROSZCZONY MODEL WYMIANY ENERGII W MODULE PV Z WYMUSZONYM CHŁODZENIEM POWIETRZEM

A. Opiela, Z. Zapałowicz
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono bilans energii i opisano uproszczony model matematyczny dla modułu PV z kanałem chłodzącym powstałym przez zabudowanie przestrzeni pomiędzy nim a ścianą budynku. Model ten zakłada, że tylna ścianka modułu jest chłodzona strumieniem powietrza o niższej temperaturze niż temperatura panująca za panelem fotowoltaicznym. Proces chłodzenia stosuje się tylko w okresie letnim pracy modułu PV. W tym właśnie czasie pojawia się problem zbyt wysokiej temperatury pracy modułu PV, która powoduje obniżenie sprawności konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W dalszych badaniach przewiduje się wykorzystanie opracowanego modelu do oceny poprawy sprawności pracy modułu PV i oszacowania przyrostu wyprodukowanej energii elektrycznej w warunkach klimatycznych naszego kraju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA DYNAMICZNYCH CHARAKTERYSTYK CIEPLNYCH BETONOWYCH PRZEGRÓD JEDNOWARSTWOWYCH

H. Garbalińska, J. Strzałkowski
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono ocenę wpływu parametrów cieplnych wybranych kompozytów betonowych na dynamiczne charakterystyki cieplne wykonanych z nich przegród jednowarstwowych. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do grupy czternastu betonów różnego rodzaju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ZMIANA IZOLACYJNOŚCI I POJEMNOŚCI CIEPLNEJ BETONU KOMÓRKOWEGO W WYNIKU ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO

H. Garbalińska, A. Matkowska, N. Mierzwa
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejestracji zmieniającej się wilgotności masowej. Odtworzona dla poszczególnych próbek zależność zmiany masy w czasie posłużyła do wyznaczenia składowych współczynników sorpcji. W trakcie trwania procesu podciągania kapilarnego prowadzono równoczesne pomiary podstawowych parametrów cieplnych, tj. współczynnika przewodzenia ciepła i objętościowej pojemności cieplnej. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie tych parametrów po grubości przegrody o skali zmieniającej się wraz z czasem trwania procesu podciągania kapilarnego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WIELOKRYTERIOWA WYBRANYCH ZABIEGÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

H. Jędrzejuk, A. Wieczorkiewicz
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Do oceny efektywności ekonomicznej zabiegów termomodernizacyjnych stosowana jest powszechnie metoda prostego czasu zwrotu. W artykule porównano różne metody oceny efektywności ekonomicznej i energetycznej. Do wyboru najlepszego rozwiązania zastosowano optymalizację wielokryterialną. Jako kryteria przyjęto wskaźniki ekonomiczne i energetyczne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


A NOVEL, SPHERICAL SHAPED SUN TRACKER

P. Wajss, M. Filipowicz
AGH University of Science and Technology, Faculty of Fuels and Energy, Kraków, Poland

Abstract:
A novel, spherical shaped sun tracker, capable of shifting the centre of gravity, has been built at the Faculty of Energy and Fuels at AGH-UST. First tilting tests were executed and the results of these measurements have been presented herein. To introduce the reader to the authors’ concept of sun tracking, a review of the recent literature concerning tracking mechanisms has been conducted and some interesting ideas as well as operating prototypes have been described.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA WARUNKÓW NASŁONECZNIENIA POLSKI NA PODSTAWIE BAZ DANYCH SSE

J. Tatarczak1, M. Sokołowska1, J. M. Olchowik2
1Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej ''GRUPA OGNIWO'',
2Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Lublin, Polska

Streszczenie
Efektywne zagospodarowanie promieniowania słonecznego na Ziemi na cele użyteczne zależy silnie od jego charakterystyki na konkretnej szerokości geograficznej. Chodzi tu głównie o nasłonecznienie i usłonecznienie. Wiarygodność tych danych wynika przede wszystkim od sposobu i warunków rejestracji tego promieniowania. Stacje pomiarowe wykorzystują różne detektory, różnie skalibrowane. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia warunków nasłonecznienia Polski wykorzystując bazę danych opartą na ponad 20-letniej rejestracji promieniowania słonecznego nad Polską przez system satelitarny NASA.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA OPŁACALNOŚCI FARM WIATROWYCH

Ł. Dul
Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W związku z zapisami "Pakietu Klimatycznego" polski sektor elektroenergetyczny w najbliższych latach czekają znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim w farmy wiatrowe. Biorąc to pod uwagę, w artykule przedstawiona została ocena opłacalności farm wiatrowych. W pracy przedstawiono ogólną sytuację energetyki wiatrowej na świecie jak i w Polsce. Zasadniczym elementem opracowania jest ocena opłacalności, której podstawę stanowi określenie wartości wskaźników NPV oraz IRR dla dwóch wariantów rozwoju sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii. Istotnym elementem jest również analiza wrażliwości wraz z określeniem marginesów bezpieczeństwa oraz analiza scenariuszowa.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BADANIE TRANSPORTU SKONCENTROWANEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

E. Bożek, M. Filipowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków

Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań parametrów skoncentrowanego światła transmitowanego przy użyciu światłowodów. Koncentracja została osiągnięta za pomocą zwierciadlanego koncentratora promieniowania słonecznego. Przedstawiono wpływ pracy układu śledzącego położenie słońca na ilość transmitowanego światła, a także wykazano możliwość wykorzystania koncentratora promieniowania słonecznego jako źródła światła dziennego. Przeanalizowano widma światła odbitego od talerza parabolicznego i przetransmitowanego za pomocą światłowodu o zmiennej długości.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


IDEA FUNKCJONOWANIA AUTONOMICZNYCH REGIONÓW ENERGETYCZNYCH W OPARCIU O ROZPROSZONE ŹRÓDŁA FOTOWOLTAICZNE

A. Pawelec
PVLab Sp. z o.o. Warszawa

Streszczenie:
Wytwarzanie energii elektrycznej w naszym kraju w oparciu o odnawialne źródła nie stanowi alternatywy dla energetyki konwencjonalnej, ale ma ją wspierać ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Generacja rozproszona stanowi ważny i ekonomicznie uzasadniony element wpływający na bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych regionów kraju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster