Logo
Logo

2015 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2015.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2015
Spis treści:

DESIGN OF A TENSION FABRIC STRUCTURE WITH ANALOGY TO NATURE - W. J. Lewis, S. Chen, A. J. Corcoran, J. Connell, R. D. Flew, R. Hill, M. Kashef Alghata, R. Rameez, A. S. Abi Sofian
PRZETWARZANIE TERMICZNEJ ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - J. Fieducik
OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - BUDOWA, DZIAŁANIE, RODZAJE - B. Chwieduk
ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI I INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO - J. Bigorajski
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W BUDYKU W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - K. Różycki
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA GRUNTOWEGO POWIETRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA W PRZYPADKU BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO - A. Szelągowski
ANALIZA ENERGETYCZNA ZASTOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO - A. Szelągowski
AMMONIA - CARBON ADSORPTION CYCLE RESEARCH OF THE UNIWERSITY OF WARWICK - A. M. Rivero-Pacho, R. E. Critoph, S. J. Metcalf, M. van der Pal
SYMULACYJNE BADNAIA DOTYCZĄCE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO W ŚCIANACH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH - H. Garbalińska, A. Głowacka
OCENA WILGOTNOŚCIOWEJ ZMIENNOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ BLOCZKÓW SILIKATOWYCH POCHODZACYCH Z RÓŻNYCH WYTWÓRNI - H. Garbalińska, A. Głowacka
FUTURE OF THE POLISH ENERGY SECTOR IN CONSIDERATION OF THE EU ETS - M. Włodarczak
SMART CITY - M. Noga
Logo


DESIGN OF A TENSION FABRIC STRUCTURE WITH ANALOGY TO NATURE

W. J. Lewis, S. Chen A. J. Corcoran, J. Connell, R. D. Flew, R. Hill, M. Kashef Alghata, R. Rameez, A. S. Abi Sofian1
1School of Engineering, University of Warwick, UK

Streszczenie:
The aim of the project was to design a small-to-medium size tension fabric structure to rejuvenate a chosen area on University campus. The structure was to have an aesthetic appeal, with the fabric membrane having a minimum life-span of 15 years. The structure is an impressive culmination of a fourth year project which incorporates aspects of civil engineering and architecture. A considerable benefit realised from the project was the learning experience for the students, encouraging self-development in many different aspects: creativity, understanding of unconventional concepts, appreciation of the underlying theory and design methodologies.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PRZETWARZANIE TERMICZNEJ ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

J. Fieducik
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Streszczenie:
Do przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną, poza technologiami fotowoltaicznymi, istotne znaczenie ostatnio mają procesy oparte o bezpośrednie przetwarzanie termicznej energii słonecznej na energię elektryczną. W ramach tego artykułu zostaną pokrótce omówione nowe zjawiska wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej z cieplnego promieniowania słonecznego takie jak termodynamiczne przetwarzanie cieplnej energii słonecznej, zjawisko termoelektryczne oraz zjawisko termoemisji elektronów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - BUDOWA, DZIAŁANIE, RODZAJE

B. Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule opisano sposób działania ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących wewnętrzny efekt fotowoltaiczny. Opisano także w jakim celu stosuje się domieszkowanie ogniw fotowoltaicznych oraz jaki ma to wpływ na ich pracę. Przedstawiono charakterystyki pracy ogniw podczas różnych warunków meteorologicznych. Moc ogniwa zmienia się w zależności od natężenia promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia. W kolejnej części artykułu opisano rodzaje stosowanych ogniw fotowoltaicznych oraz jak rozwijała się fotowoltaika na przestrzeni ostatnich lat. W ostatniej części artykułu przedstawiono wnioski.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI I INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO

J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule krótko opisano historię rozwoju fotowoltaiki. Artykuł opisuje również różne mechanizmy wsparcia finansowego dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji PV, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pod uwagę wzięto zarówno środki krajowe z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), środki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jak i środki zagraniczne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W BUDYNKU W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

K. Różycki
Instytut Techniki Cieplnej, MEiL Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, Polska

Streszczenie:
W niniejszym artykule podjęto próbę kompleksowego opisu możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w polskich warunkach klimatycznych. Na początku wytłumaczono dlaczego należy w coraz większym stopniu zastępować konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi, szczególnie w budynkach. Następnie opisano dlaczego jednym z najbardziej perspektywicznych rozwiązań jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego oraz wskazano jej zalety i wady. Przedstawiono sposoby konwersji takiej energii na ciepło i energię elektryczną oraz opisano wybrane możliwości jej zastosowania w budynkach. Dzięki znajomości obecnej sytuacji na rynku oraz dostępnych technologii, projektowanie instalacji słonecznych jeszcze na etapie projektu budynku pozwała znacznie obniżyć koszty całego systemu i może stać się bardzo korzystne, nie tylko w kwestiach ekologicznych, ale również finansowych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA GRUNTOWEGO POWIETRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA W PRZYPADKU BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

A. Szelągowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z zastosowaniem gruntu, jako źródła ciepła i chłodu dla powietrza wentylacyjnego. W artykule opisano najczęściej stosowane rodzaje gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Przedstawiony został również model matematyczny pozwalający wyznaczyć temperaturę, jaką będzie miało powietrze po przepłynięciu przez GPWC rurowy. W oparciu o zapotrzebowanie energii dla wybranego budynku domu jednorodzinnego policzono o ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania i chłodzenia w przypadku zastosowania rurowego gruntowego powietrznego wymiennika ciepła.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA ENERGETYCZNA ZASTOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO

A. Szelągowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule opisano różne systemy odzysku ciepła stosowane w układach wentylacji mechanicznej. W oparciu o analizę zapotrzebowania energii na ogrzewanie dla wybranego budynku domu jednorodzinnego wyznaczono możliwości odzysku ciepła przez układ wentylacji oraz wyznaczono koszty ogrzewania dla różnych źródeł ciepła. W artykule przedstawiono również jak zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z budynku wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele ogrzewania oraz koszty eksploatacyjne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


AMMONIA – CARBON ADSORPTION CYCLE RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF WARWICK

A.M. Rivero-Pacho1, R.E. Critoph1, S.J. Metcalf1, M. van der Pal2
1University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom, 2ECN, Petten, 1755 ZG, The Netherlands

Streszczenie:
Active carbon-ammonia cycles have been developed from the 1980.s in the USA and are still a major research interest at the University of Warwick, where systems have been built for car air conditioning, solar refrigeration and gas-fired heat pumps. The basic cycles are introduced and a brief description of the historical development is presented. The paper then presents work to date on domestic gas fired heat pumps with preliminary results from the latest system under test, and describes plans and the prospects for future products. The possibility of using carbon-ammonia in thermal transformers for industrial use is modelled theoretically and the prospects discussed and compared with using ammonia and chemical salts.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SYMULACYJNE BADANIA DOTYCZĄCE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO W ŚCIANACH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

H. Garbalińska, A. Głowacka
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie:
W artykule przedstawiono badania dotyczące tempa rozprzestrzeniania się wody w obrębie przegrody budowlanej wykonanej z bloczków silikatowych. Badaniami objęto trzy grupy silikatów taj samej klasy, ale pochodzących od różnych producentów. Zasymulowano obciążenie przegrody wykonanej z tych trzech materiałów działaniem wody ciekłej, pojawiającej się wskutek np. awarii instalacji, uszkodzenia hydroizolacji lub wystąpienia powodzi. Zdiagnozowano znaczącą skalę zmienności w jakościowym i ilościowym przebiegu procesu podciągania kapilarnego, wyrażoną w szczególności w bardzo silnie zróżnicowanych wartościach współczynników sorpcji A, przypisanych do silikatów z różnych wytwórni.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WILGOTNOŚCIOWEJ ZMIENNOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ BLOCZKÓW SILIKATOWYCH POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH WYTWÓRNI

H. Garbalińska, A. Głowacka
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie:
W artykule przedstawiono badania diagnostyczne zrealizowane w odniesieniu do trzech grup silikatów, a służące ocenie skali wilgotnościowej zmienności ich przewodności cieplnej. Pomiary parametrów cieplnych wykonano przy zastosowaniu aparatu Isomet. Badania przeprowadzono na bloczkach silikatowych, o równym stopniu zawilgocenia, pochodzących z trzech wytworni. Stwierdzono, że w całym zakresie zawilgocenia, zależność współczynnika przewodności cieplnej od wilgotności wagowej można opisać funkcją liniową. Zdiagnozowano, że wszystkie silikaty, w przypadku pełnego ich zawilgocenia, wykazały stuprocentowy, bądź wyższy wzrost współczynnika d w stosunku do stanu suchego. Świadczy to o znaczącym i długotrwale utrzymującym się pogorszeniu termoizolacyjności tego materiału, po dopuszczeniu do wcześniejszego silnego jego zawilgocenia.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


FUTURE OF THE POLISH ENERGY SECTOR IN CONSIDERATION OF THE EU ETS

M. Włodarczak
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Presented paper analyses the possible future of the Polish energy power sector in consideration of European Emission Trading System (EU ETS). It also describes the legislation and mechanisms that influence the European carbon market with a focus on their implications towards the sector of energy production in Poland. First chapter describes the international agreements and mechanisms that are part of Polish legislation with a focus on Kyoto Protocol. In the second chapter the Directive 2003/87/WE with further amendments is being analysed with its most relevant articles impacting Polish energy sector. The third chapter presents recent changes to the system that shaped its structure and significantly impacted the market allowance price. In the fourth chapter the future outlook is being drawn based on further detailed description of changing EUA price, derogations to European Directives and possible emission levels.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SMART CITY

M. Noga
SMART CITIES Sekretariat, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł jest wynikiem analizy zjawiska miast inteligentnych w czasach postępującej urbanizacji. Praca skupia się na przybliżeniu pojęcia Smart City i jego cech wskazujących złożoność zagadnienia. Artykuł analizuje potencjał programu Miast Inteligentnych Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Energetycznych EERA wraz z bodźcami stymulującymi i przeszkodami w jego wdrożeniu na terenie Polski, co może wskazywać na aspekty wymagające poprawy. Ponadto, praca podkreśla istotne znaczenie Smart City w ujęciu energetycznym i wskazuje obszary, które należy brać pod uwagę podczas tworzenia rankingów miast inteligentnych w znaczeniu energetycznym.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster