Logo
Logo

2018 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2018.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2018
Spis treści:

SOLAR PV POWERED CATHODIC PROTECTION FOR A BURIED PIPELINE - Al abani Malek
WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WYDAJNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH - A. Bąk, I. Borowicka, T. Cierlicki, W. Kruszelnicka
WPŁYW TEMPERATURY MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH SPRAWNOŚĆ - J. Bigorajski
MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH INSTALACJI PROSUMENCKIEJ: WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD NOWATORSKIM ROZWIĄZANIEM PANELI GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH - J.Biskupski
BADANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO PRACUJĄCEGO W TRYBIE OFF-GRID - A.Rzepkowska, A.Adamczyk
POMPA CIEPŁA POWIETRZE - POWIETRZE ZASILANA INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ ZASPAKAJAJĄCA POTRZEBY GRZEWCZE MIESZKANIA W PRZYKŁADOWYM BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE - K. Różycki
ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZINTEGROWANEJ Z PASYWNYM BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM - P. Nowakowski, R.Wnuk
ANALIZA PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO Z ABSORBEREM IZOLOWANYM PIANKĄ POLIURETANOWĄ - K. Kamiński, P. Znaczko, M. Łyczko
KORELACJA ŚWIATŁA DZIENNEGO Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ OBIEKTU - S. Sowa
BARRIERS FOR THE SECURE AND RELIABLE CONNECTION OF DISTRIBUTED SOLAR PV - H. Bartoszewicz-Burczy
BRIEF PRESENTATION ON RENEWABLE ENERGY RESEARCHES IN UNIVERSITY OF CORSICA PASQUALE PAOLI - G. Notton
ACADEMIC DIDACTICS AND RESEARCH ASPECTS IN SOLAR ENERGY EDUCATION - D.Wójcicka-Migasiuk, M.Paśnikowska-Łukaszuk
Logo


SOLAR PV POWERED CATHODIC PROTECTION FOR A BURIED PIPELINE

Malek Al abani
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Cathodic protection is employed intensively on the steel drains in oil and gas industry. It is a technique of prevention against the corrosion which transforms the structure into a cathode of a corrosion cell. This can be achieved either by using a more active sacrificial anode to create a driving current, or by using inert anodes and impressing a current onto the cathode surface using an external direct current (DC) source. ICCP needs a constant DC power supply that is usually provided through a grid connection or independent generators. The paper presents the possibility and the way of applying cathodic protection system by impressed current supplied with solar energy panels applied to a buried pipeline.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA WYDAJNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

A. Bąk, I. Borowicka, T. Cierlicki, W. Kruszelnicka
Zakład Inżynierii Systemów Technicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, Polska

Streszczenie:
Niniejsza praca została poświęcona analizie wpływu warunków środowiskowych na wydajność modułów fotowoltaicznych. Celem pracy była analiza wpływu kąta pochylenia modułu PV, rodzaju modułu PV oraz warunków środowiskowych: azymutu, natężenia promieniowania słonecznego na parametry pracy modułu takie jak: współczynnik wypełnienia, sprawność, moc. Przedstawiono mobilne stanowisko do badań modułów fotowoltaicznych. Analizę przeprowadzono dla trzech kątów pochylenia (0°, 30° i 90°) dla modułu monokrystalicznego i modułu polikrystalicznego. Analiza wyników badań wykazała, że ustawienie kąta 30°, okazało się dla obu badanych modułów, najbardziej korzystnym ze względu na produkcję energii elektrycznej i parametry pracy.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WPŁYW TEMPERATURY MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH NA ICH SPRAWNOŚĆ

J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule szczegółowo przeanalizowano przyczyny spadku sprawności modułów fotowoltaicznych wraz ze wzrostem temperatury pracy. Opisana została specyfika półprzewodników. Opisano również mechanizm wewnętrznego efektu fotoelektrycznego. Krótko scharakteryzowano metody ograniczenia temperatury pracy modułów fotowoltaicznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH INSTALACJI PROSUMENCKIEJ WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NAD NOWATORSKIM ROZWIĄZANIEM PANELI GRZEWCZO-CHŁODZĄCYCH

J. Biskupski
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

Streszczenie:
Artykuł prezentuje wstępne wyniki prac nad możliwością stworzenia uniwersalnego modułu grzewczo – chłodzącego dla modułów PV. Zaprezentowano wyniki dwuletnich badań w okresie zimowym (2017/18 i 2018/19) prezentując relację teoretycznych uzysków z 10 kWP mikroelektrowni fotowoltaicznej pracującej w układzie on-grid z realnymi uzyskami w poszczególnych miesiącach zimowych na południu Polski. Dla porównania w obu okresach w różnych miesiącach dokonywano odśnieżania przez opracowane moduły paneli PV, zamieniając miesiące odśnieżane i nieodśnieżane w kolejnych latach. Jako źródła ciepła używano rekuperacji ciepła spalin z kotła na biomasę. Wyniki wskazują jednoznacznie, że w wyniku odśnieżania uzyski wzrastają w porównywanych miesiącach aż do 50 %. Wyniki ograniczono jedynie do miesięcy zimowych, pozostawiając wyniki uzyskane dla miesięcy letnich podczas dwuletnich testów na osobny artykuł. Zdaniem autora, odśnieżanie paneli PV opracowaną metodą nie ma uzasadnienia ekonomicznego jedynie dla okresu zimowego, niemniej jednak zastosowanie tych samych modułów grzewczo –chłodzących w okresie letnim, może powodować realny wzrost uzysków energii z paneli PV (przez sprowadzenie temperatury pracy modułów PV – do temperatury NOCT). W obu przypadkach istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z innych systemów energetycznych pracujących w domu klasy nZEB.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BADANIE SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO PRACUJĄCEGO W TRYBIE OFF-GRID

Adrianna Rzepkowska, Arkadiusz Adamczyk
ydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Polska

Streszczenie:
Współczesny przemysł energetyczny dąży do jak najmniejszego udziału nieodnawialnych źródeł energii w życiu codziennym. Najczęstszymi podawanymi konsekwencjami korzystania z wyżej wymienionych źródeł jest: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie oraz wyczerpywanie się ich zasobów. Artykuł zawiera analizę danych, która ma na celu znalezienie optymalnego połączenia systemu fotowoltaicznego pracującego w trybie OFF-GRID, który w późniejszych projektach będzie można wykorzystywać w instalacjach autonomicznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


POMPA CIEPŁA POWIETRZE - POWIETRZE ZASILANA INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ ZASPAKAJAJĄCA POTRZEBY GRZEWCZE MIESZKANIA W PRZYKŁADOWYM BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE

K. Różycki
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Streszczenie:
Artykuł przedstawia dobór instalacji fotowoltaicznej do potrzeb energetycznych mieszkania znajdującego się w Warszawie na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Przyjęto założenie, że pozyskiwana energia elektryczna wykorzystywana jest jedynie na potrzeby rozważanego mieszkania. Ważną rolę w bilansie energetycznym mieszkania stanowi zapotrzebowanie na energię elektryczną przez pompę ciepła typu powietrze-powietrze.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA FUNKCJONOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZINTEGROWANEJ Z PASYWNYM BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM

P. Nowakowski, R. Wnuk
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Streszczenie:
W artykule przedstawiono prosumencką instalację fotowoltaiczną o mocy 9,75 kWp zintegrowaną z budynkiem pasywnym. Zaprezentowano rzeczywiste dane z systemu monitoringu instalacji za 2018 rok. Oceniono jej funkcjonowanie przeprowadzając szczegółową analizę danych wraz z wyliczeniem zaproponowanych wskaźników efektywności. Dokonano interpretacji wskaźników i oceny zastosowanego modelu biznesowego. Opisano dedykowany prosumentom obecny system wsparcia. Wskazano kluczowe czynniki opłacalności inwestycji w systemie opustów, podając ogólne rekomendacje. Podano również metodykę doboru mocy instalacji PV działającej w systemie opustów w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną budynku.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO Z ABSORBEREM IZOLOWANYM PIANKĄ POLIURETANOWĄ

K. Kamiński, P. Znaczko, M. Łyczko
Wydział Technologii i Edukacji, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zastosowania pianek poliuretanowych do izolacji układu absorbera płaskiego cieczowego kolektora słonecznego. Pomiary charakterystyki sprawności cieplnej ηc(T*m), w warunkach polowych wg EN/ISO 9806:2017-12, prowadzono jednocześnie dla komercyjnego harfowego kolektora słonecznego z izolacją w postaci wełny skalnej oraz kolektora prototypowego, o identycznej strukturze geometrycznej, w którym zastosowano piankę poliizocyjanuranową (PIR). Przeprowadzono również badania porównawcze rozkładu temperatury na powierzchni obudowy badanych kolektorów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zastosowania pianek poliuretanowych do izolacji układu absorbera płaskiego cieczowego kolektora słonecznego. Pomiary charakterystyki sprawności cieplnej ηc(T*m), w warunkach polowych wg EN/ISO 9806:2017-12, prowadzono jednocześnie dla komercyjnego harfowego kolektora słonecznego z izolacją w postaci wełny skalnej oraz kolektora prototypowego, o identycznej strukturze geometrycznej, w którym zastosowano piankę poliizocyjanuranową (PIR). Przeprowadzono również badania porównawcze rozkładu temperatury na powierzchni obudowy badanych kolektorów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

S. Sowa
Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska

Streszczenie:
Wykorzystanie światła dziennego może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w instalacjach oświetleniowych. Zużycie energii na oświetlenie w obiektach to ok. 20% całkowitych kosztów energii elektrycznej. Wprowadzenie odpowiednich algorytmów sterowania oświetleniem może wpłynąć w znacznym stopniu na ograniczenie w zużyciu energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych. Poprawa efektywności energetycznej obiektów jest obecnie zagadnieniem bardzo aktualnym, mającym swoje odzwierciedlenie w dyrektywach, ustawach oraz normach. W artykule opisano problematykę efektywności energetycznej w kontekście ograniczenia zużycia energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych. Przedstawiono także wyniki badań, których zastosowanie, w kontekście sterowania oświetleniem, pozwoli na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów sterowania.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BARRIERS FOR THE SECURE AND RELIABLE CONNECTION OF DISTRIBUTED SOLAR PV

Hanna Bartoszewicz-Burczy
Instytut Energetyki Pracownia Ekonomiki Energetyki, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Large penetration of distributed solar photovoltaic (PV) requires the development of solutions that integrate solar PV equipment, inverters, energy storage devices (electricity and heat), sensors, telecommunication equipment and smart meters. Despite of significant progress in the field of RES regulations, and in particular implementation of the RES Directive, still photovoltaics is being slowed by many barriers in European Union countries. The regulatory, administrative, technical, financial and social barriers can contribute to slowdown in development of PV sector in EU. The paper presents current obstacles limiting the rapid development of photovoltaic sources in 14 EU countries.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BRIEF PRESENTATION ON RENEWABLE ENERGY RESEARCHES IN UNIVERSITY OF CORSICA PASQUALE PAOLI

Gilles Notton
UNIVERSITY OF CORSICA PASQUALE PAOLI

Streszczenie:
This research group in Renewable Energy systems belongs to the “Systems for Environment” laboratory (SPE) of the University of Corsica Pasquale Paoli which is a Joint labs partnered with CNRS (National Centre for Scientific Research) under the number UMR 6134. The central theme of our research is the study of the optimal management of energy systems using intermittent renewable energy resources.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ACADEMIC DIDACTICS AND RESEARCH ASPECTS IN SOLAR ENERGY EDUCATION

D.Wójcicka-Migasiuk, M.Paśnikowska-Łukaszuk
Katedra Podstaw Techniki, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono propozycje ćwiczeń dla studentów uwzględniające problematykę energii słonecznej. Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów kierunków inżynierskich związanych z innymi dziedzinami nauki co wyznaczyło konieczność zastosowania różnych rodzajów oprogramowania użytkowego oraz dostosowanie się do pewnego poziomu ogólności w tej problematyce. Dotyczy to kierunków: ogólno akademickiego - Edukacja techniczno – informatyczna oraz kierunków o profilu praktycznym - Inżynieria bezpieczeństwa i Matematyka. Autorzy starali się wykazać zasadność motywacji w kierunku wykorzystania energii słonecznej wśród studentów innych dyscyplin.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster