Logo
Logo

Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2015 i poprzednich.

Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
2015 2014 2013 2012
2012 2012 2012 2012
2012 2012 2012 2012
2012 2012 2012 2012
Logo

2015

2015 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2015.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2015
Spis treści:

DESIGN OF A TENSION FABRIC STRUCTURE WITH ANALOGY TO NATURE - W. J. Lewis, S. Chen, A. J. Corcoran, J. Connell, R. D. Flew, R. Hill, M. Kashef Alghata, R. Rameez, A. S. Abi Sofian
PRZETWARZANIE TERMICZNEJ ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - J. Fieducik
OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - BUDOWA, DZIAŁANIE, RODZAJE - B. Chwieduk
ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI I INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO - J. Bigorajski
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W BUDYKU W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - K. Różycki
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA GRUNTOWEGO POWIETRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA W PRZYPADKU BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO - A. Szelągowski
ANALIZA ENERGETYCZNA ZASTOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO - A. Szelągowski
AMMONIA - CARBON ADSORPTION CYCLE RESEARCH OF THE UNIWERSITY OF WARWICK - A. M. Rivero-Pacho, R. E. Critoph, S. J. Metcalf, M. van der Pal
SYMULACYJNE BADNAIA DOTYCZĄCE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO W ŚCIANACH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH - H. Garbalińska, A. Głowacka
OCENA WILGOTNOŚCIOWEJ ZMIENNOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ BLOCZKÓW SILIKATOWYCH POCHODZACYCH Z RÓŻNYCH WYTWÓRNI - H. Garbalińska, A. Głowacka
FUTURE OF THE POLISH ENERGY SECTOR IN CONSIDERATION OF THE EU ETS - M. Włodarczak
SMART CITY - M. Noga
Logo


DESIGN OF A TENSION FABRIC STRUCTURE WITH ANALOGY TO NATURE

W. J. Lewis, S. Chen A. J. Corcoran, J. Connell, R. D. Flew, R. Hill, M. Kashef Alghata, R. Rameez, A. S. Abi Sofian1
1School of Engineering, University of Warwick, UK

Streszczenie:
The aim of the project was to design a small-to-medium size tension fabric structure to rejuvenate a chosen area on University campus. The structure was to have an aesthetic appeal, with the fabric membrane having a minimum life-span of 15 years. The structure is an impressive culmination of a fourth year project which incorporates aspects of civil engineering and architecture. A considerable benefit realised from the project was the learning experience for the students, encouraging self-development in many different aspects: creativity, understanding of unconventional concepts, appreciation of the underlying theory and design methodologies.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PRZETWARZANIE TERMICZNEJ ENERGII SŁONECZNEJ NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

J. Fieducik
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Streszczenie:
Do przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną, poza technologiami fotowoltaicznymi, istotne znaczenie ostatnio mają procesy oparte o bezpośrednie przetwarzanie termicznej energii słonecznej na energię elektryczną. W ramach tego artykułu zostaną pokrótce omówione nowe zjawiska wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej z cieplnego promieniowania słonecznego takie jak termodynamiczne przetwarzanie cieplnej energii słonecznej, zjawisko termoelektryczne oraz zjawisko termoemisji elektronów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OGNIWA FOTOWOLTAICZNE - BUDOWA, DZIAŁANIE, RODZAJE

B. Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule opisano sposób działania ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących wewnętrzny efekt fotowoltaiczny. Opisano także w jakim celu stosuje się domieszkowanie ogniw fotowoltaicznych oraz jaki ma to wpływ na ich pracę. Przedstawiono charakterystyki pracy ogniw podczas różnych warunków meteorologicznych. Moc ogniwa zmienia się w zależności od natężenia promieniowania słonecznego i temperatury otoczenia. W kolejnej części artykułu opisano rodzaje stosowanych ogniw fotowoltaicznych oraz jak rozwijała się fotowoltaika na przestrzeni ostatnich lat. W ostatniej części artykułu przedstawiono wnioski.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI I INSTRUMENTY WSPARCIA FINANSOWEGO

J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule krótko opisano historię rozwoju fotowoltaiki. Artykuł opisuje również różne mechanizmy wsparcia finansowego dla instalacji odnawialnych źródeł energii w tym instalacji PV, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pod uwagę wzięto zarówno środki krajowe z NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), środki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska jak i środki zagraniczne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W BUDYNKU W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

K. Różycki
Instytut Techniki Cieplnej, MEiL Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, Polska

Streszczenie:
W niniejszym artykule podjęto próbę kompleksowego opisu możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego w polskich warunkach klimatycznych. Na początku wytłumaczono dlaczego należy w coraz większym stopniu zastępować konwencjonalne źródła energii źródłami odnawialnymi, szczególnie w budynkach. Następnie opisano dlaczego jednym z najbardziej perspektywicznych rozwiązań jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego oraz wskazano jej zalety i wady. Przedstawiono sposoby konwersji takiej energii na ciepło i energię elektryczną oraz opisano wybrane możliwości jej zastosowania w budynkach. Dzięki znajomości obecnej sytuacji na rynku oraz dostępnych technologii, projektowanie instalacji słonecznych jeszcze na etapie projektu budynku pozwała znacznie obniżyć koszty całego systemu i może stać się bardzo korzystne, nie tylko w kwestiach ekologicznych, ale również finansowych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA GRUNTOWEGO POWIETRZNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA W PRZYPADKU BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO

A. Szelągowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest tematyce związanej z zastosowaniem gruntu, jako źródła ciepła i chłodu dla powietrza wentylacyjnego. W artykule opisano najczęściej stosowane rodzaje gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Przedstawiony został również model matematyczny pozwalający wyznaczyć temperaturę, jaką będzie miało powietrze po przepłynięciu przez GPWC rurowy. W oparciu o zapotrzebowanie energii dla wybranego budynku domu jednorodzinnego policzono o ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania i chłodzenia w przypadku zastosowania rurowego gruntowego powietrznego wymiennika ciepła.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA ENERGETYCZNA ZASTOSOWANIA ODZYSKU CIEPŁA NA PRZYKŁADZIE DOMU JEDNORODZINNEGO

A. Szelągowski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W artykule opisano różne systemy odzysku ciepła stosowane w układach wentylacji mechanicznej. W oparciu o analizę zapotrzebowania energii na ogrzewanie dla wybranego budynku domu jednorodzinnego wyznaczono możliwości odzysku ciepła przez układ wentylacji oraz wyznaczono koszty ogrzewania dla różnych źródeł ciepła. W artykule przedstawiono również jak zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego z budynku wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania energii na cele ogrzewania oraz koszty eksploatacyjne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


AMMONIA – CARBON ADSORPTION CYCLE RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF WARWICK

A.M. Rivero-Pacho1, R.E. Critoph1, S.J. Metcalf1, M. van der Pal2
1University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom, 2ECN, Petten, 1755 ZG, The Netherlands

Streszczenie:
Active carbon-ammonia cycles have been developed from the 1980.s in the USA and are still a major research interest at the University of Warwick, where systems have been built for car air conditioning, solar refrigeration and gas-fired heat pumps. The basic cycles are introduced and a brief description of the historical development is presented. The paper then presents work to date on domestic gas fired heat pumps with preliminary results from the latest system under test, and describes plans and the prospects for future products. The possibility of using carbon-ammonia in thermal transformers for industrial use is modelled theoretically and the prospects discussed and compared with using ammonia and chemical salts.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SYMULACYJNE BADANIA DOTYCZĄCE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO W ŚCIANACH Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

H. Garbalińska, A. Głowacka
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie:
W artykule przedstawiono badania dotyczące tempa rozprzestrzeniania się wody w obrębie przegrody budowlanej wykonanej z bloczków silikatowych. Badaniami objęto trzy grupy silikatów taj samej klasy, ale pochodzących od różnych producentów. Zasymulowano obciążenie przegrody wykonanej z tych trzech materiałów działaniem wody ciekłej, pojawiającej się wskutek np. awarii instalacji, uszkodzenia hydroizolacji lub wystąpienia powodzi. Zdiagnozowano znaczącą skalę zmienności w jakościowym i ilościowym przebiegu procesu podciągania kapilarnego, wyrażoną w szczególności w bardzo silnie zróżnicowanych wartościach współczynników sorpcji A, przypisanych do silikatów z różnych wytwórni.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WILGOTNOŚCIOWEJ ZMIENNOŚCI PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ BLOCZKÓW SILIKATOWYCH POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH WYTWÓRNI

H. Garbalińska, A. Głowacka
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie:
W artykule przedstawiono badania diagnostyczne zrealizowane w odniesieniu do trzech grup silikatów, a służące ocenie skali wilgotnościowej zmienności ich przewodności cieplnej. Pomiary parametrów cieplnych wykonano przy zastosowaniu aparatu Isomet. Badania przeprowadzono na bloczkach silikatowych, o równym stopniu zawilgocenia, pochodzących z trzech wytworni. Stwierdzono, że w całym zakresie zawilgocenia, zależność współczynnika przewodności cieplnej od wilgotności wagowej można opisać funkcją liniową. Zdiagnozowano, że wszystkie silikaty, w przypadku pełnego ich zawilgocenia, wykazały stuprocentowy, bądź wyższy wzrost współczynnika d w stosunku do stanu suchego. Świadczy to o znaczącym i długotrwale utrzymującym się pogorszeniu termoizolacyjności tego materiału, po dopuszczeniu do wcześniejszego silnego jego zawilgocenia.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


FUTURE OF THE POLISH ENERGY SECTOR IN CONSIDERATION OF THE EU ETS

M. Włodarczak
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Presented paper analyses the possible future of the Polish energy power sector in consideration of European Emission Trading System (EU ETS). It also describes the legislation and mechanisms that influence the European carbon market with a focus on their implications towards the sector of energy production in Poland. First chapter describes the international agreements and mechanisms that are part of Polish legislation with a focus on Kyoto Protocol. In the second chapter the Directive 2003/87/WE with further amendments is being analysed with its most relevant articles impacting Polish energy sector. The third chapter presents recent changes to the system that shaped its structure and significantly impacted the market allowance price. In the fourth chapter the future outlook is being drawn based on further detailed description of changing EUA price, derogations to European Directives and possible emission levels.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SMART CITY

M. Noga
SMART CITIES Sekretariat, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł jest wynikiem analizy zjawiska miast inteligentnych w czasach postępującej urbanizacji. Praca skupia się na przybliżeniu pojęcia Smart City i jego cech wskazujących złożoność zagadnienia. Artykuł analizuje potencjał programu Miast Inteligentnych Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Energetycznych EERA wraz z bodźcami stymulującymi i przeszkodami w jego wdrożeniu na terenie Polski, co może wskazywać na aspekty wymagające poprawy. Ponadto, praca podkreśla istotne znaczenie Smart City w ujęciu energetycznym i wskazuje obszary, które należy brać pod uwagę podczas tworzenia rankingów miast inteligentnych w znaczeniu energetycznym.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo Logo

2014

2014 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2014.

POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2014
Spis treści:

Barwnikowe ogniwa słoneczne z przeciwelektrodą grafenową - M. Klein, K. Siuzdak, A. Cenian
Analiza techniczno-ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznej - J. Bigorajski
Water park modernization with the use of renewable energy sources - W. Załuska, D. Tomaszewicz-Załuska, J. Łach
Effects of ecological water park modernization - W. Załuska, D. Tomaszewicz-Załuska, J. Łach
Phase change thermal energy storage - The experience of the materials preparation for the specific applications - E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Thermophysical properties of the phase change material mixtures - preliminary studies on macromolecular hydrocarbons example - E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model - K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków w Polskich warunkach klimatycznych - analiza realizowana przy wykorzystaniu programu symulacyjnego - M. Chwieduk, J. Bigorajski
Smart grid - PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ASPEKTY WYBRANE - S. Bielecki
Wind energy developments - D. Milborrow
Plan Powołania "Centrum Naukowo Edukacyjnego Energetyki Odnawialnej" przy GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A.
Logo


BARWNIKOWE OGNIWA SŁONECZNE Z PRZECIWELEKTRODĄ GRAFENOWĄ

M. Klein1,2, K. Siuzdak1, A. Cenian1
1Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, Polska
2 Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

Streszczenie:
W niniejszej pracy przedstawiono technologię barwnikowych ogniw słonecznych wykorzystujących jako przeciwelektrodę (katodę) warstwę nanopłatków grafenowych wytworzoną metodą pokrywania natryskowego. Mimo gorszych wartości parametrów ogniwa z warstwą węglową w porównaniu do ogniwa z warstwą Pt, konkurencyjna cena grafenu w stosunku do platyny oraz możliwość poprawy wydajności ogniwa poprzez kontrolę parametrów wytwarzania warstw otwiera szerokie perspektywy dla zastąpienia metalu szlachetnego - materiałem węglowym.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie:
W artykule zaprezentowano analizę techniczno-ekonomiczną instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej (ang. on grid) o mocy 3 kW. Dobrano panele fotowoltaiczne oraz inwerter. Symulacja działania instalacji została przeprowadzona za pomocą programu PVsyst. W ramach analizy ekonomicznej rozważane były różne warianty wsparcia finansowego. Najlepszym spośród rozważanych wariantów okazał się system wsparcia w postaci dotacji z programu priorytetowego NFOŚiGW "Prosument".

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WATER PARK MODERNIZATION WITH THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES

W. Załuska1, D. Tomaszewicz-Załuska2, J. Łach3
1Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Białystok, Poland
2Office of Investment Service, Ełk, Poland
3University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Streszczenie:
The paper presents the modernization of the Water Park (WP) involving application of RES systems such as: (i) solar photovoltaics (PV) and solar collectors installations; (ii) heat recovery ventilation with heat pump; and (iii) recovery of low-temperature waste energy from WP sewage. Each system is a separate technological unit with an independent control system. For their full integration, a supervisory control and visualization sytem has been developed. The initial estimation of the energy performance before and after the modernization confirmed the WP energy efficiency increase and achievement of the anticipated economic and ecological effects.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EFFECTS OF ECOLOGICAL WATER PARK MODERNIZATION

W. Załuska1, D. Tomaszewicz-Załuska2, J. Łach3
1Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Białystok, Poland
2Office of Investment Service, Ełk, Poland
3University of Technology and Humanities, Radom, Poland

Streszczenie:
The paper presents the preliminary results of the modernization of the Water Park (WP) in the North-Eastern part of Poland. It consists of application of such renewable energy sources (RES) systems as solar photovoltaics (PV) and installation of solar collectors, as well as supply and exhaust ventilation with modern heat recovery and heat pump, and also recovery of sewage heat. The predicted energy performance has been compared with that achieved during the WP operation immediately after the modernization closure. On this basis, increase in the WP energy system efficiency as well as economic and ecological effects have been evaluated preliminarily.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PHASE CHANGE THERMAL ENERGY STORAGE - THE EXPERIENCE OF THE MATERIALS PREPARATION FOR THE SPECIFIC APPLICATIONS

E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Gdansk, Poland

Streszczenie:
Thermal energy storage and temperature stabilization is very important in many engineering applications. There are three kinds of thermal energy storage: sensible heat, latent heat and reversible chemical reaction heat. Phase change materials (PCM) absorb, store and release large amounts of energy in the form of latent heat, at constant temperature, called the transition temperature. Many innovative applications could be found for phase change materials in an increasingly growing field, which is protection of the environment through energy saving, use of renewable energy sources, especially solar, raising the efficiency of equipment and technologies in the industry, construction and transport. Main potential possibilities of using PCM materials are as follows: accumulation heat from the solar collectors and other renewable sources, the accumulation of heat in structural elements of buildings, the food industry. Therefore the applications of the PCM are of promising perspectives, especially in some climate regions. In the present paper, the experience of phase change material use for the specific applications and the results of its thermophysical properties examination are presented.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF THE PHASE CHANGE MATERIAL MIXTURES - PRELIMINARY STUDIES ON MACROMOLECULAR HYDROCARBONS EXAMPLE

E. Klugmann-Radziemska, P. Wcisło, H. Denda, M. Ryms
Gdansk University of Technology, Faculty of Chemistry, Gdansk, Poland

Streszczenie:
The aim of this work is a theoretical and experimental analysis of the macromolecular hydrocarbons mixtures composition and the impact on thermophysical parameters of the phase change materials (PCM) made from these mixtures. The analysis of the current state of knowledge extended by the author's own studies have been presented. Thermophysical characteristics of the hydrocarbons and their mixtures have been specified, in such a way, that on this basis description of the nature of the effects from individual fractions can be obtained, and the most important parameters characterizing the PCMs, such as the temperature peak of the phase transition or the heat of transition, can be set down.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ADSORBER OF THE ADSORPTION HEAT PUMP - A COMPARISON OF THE RESULTS OF THE BASIC AND THE EXPANDED ANALYTICAL MODEL

K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Department of Heating, Ventilation and Heat engineering, Szczecin, Poland

Streszczenie:
The adsorption heat pump with silica gel adsorbent and water adsorbate was discussed. Authors focus on conventional single stage cycle adsorption heat pump. The design of the adsorber/desorber considered element is the tube with deposited silica gel bed. The analytical model was created to describe the temperature and concentration changes in the adsorber/desorber and consequently to describe the performance of the adsorption heat pump. In the presented paper a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model was performed. The calculation results from the analysis were presented in tables and figures.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WYKORZYSTANIE ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - ANALIZA REALIZOWANA PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU SYMULACYJNEGO

M. Chwieduk, J. Bigorajski
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki symulacji działania systemów, wspomagających ogrzewanie budynków, wykorzystujących instalacje kolektorów słonecznych. Krótko opisano program PWSun wykorzystany do przeprowadzenia symulacji. Rozważono instalacje o różnej wielkości (różnej powierzchni kolektorów słonecznych oraz różnej pojemności zasobników) współpracujące z nisko-temperaturowymi systemami ogrzewania budynków. Zestawiono udziały energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na c.w.u. oraz c.o. w budynkach o różnym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SMART GRID - PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI. ASPEKTY WYBRANE

S. Bielecki
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Artykuł porusza problematykę dotyczącą przyszłościowej struktury energetyki, mianowicie inteligentnych sieci energetycznych (tzw. SmartGrid). Konieczność wdrażania tego typu rozwiązań w Europie wynika z prowadzonej polityki Unii Europejskiej i temu celowi służy realizacja projektów badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu nowoczesnej energetyki. W artykule omówiono podstawowe elementy, składające się na sieci SmartGrid, poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem odbiorcy w tego typu strukturze oraz pojawienia się nowego rynku usług energetycznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WIND ENERGY DEVELOPMENTS

D. Milborrow
ISESCO/WREN international seminar in Britain, 2014

Streszczenie:
At the end of the year 2000, the amount of wind energy capacity in the world was 17.7 GW. By the end of 2010, the capacity was 191 GW. That represents a compound annual growth rate of 25%. Such a high growth rate was unsustainable and the increases have declined since that time. The growth rate in 2013 was 12%, but that represented an increase of 33 GW - nearly twice the capacity that was operational in the year 2000. There are strong indications that 2014 is likely to be a higher-growth year, with the installed capacity likely to be around 45 GW.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PLAN POWOŁANIA "CENTRUM NAUKOWO EDUKACYJNEGO ENERGETYKI ODNAWIALNEJ" PRZY GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo Logo

2013
2013 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów oraz pełne teksty artykułów opublikowanych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2013.
POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2013
Spis treści:

Podstawowe założenia dla oceny efektywności inwestycji fotowoltaicznych - M. T. Wiernik
Uproszczony model wymiany energii w module PV z wymuszonym chłodzeniem powietrzem - A. Opiela, Z. Zapałowicz
Analiza dynamicznych charakterystyk cieplnych betonowych przegród jednowarstwowych - H. Garbalińska, J. Strzałkowski
Zmiana izolacyjności i pojemności cieplnej betonu komórkowego w wyniku rozprzestrzeniającego się zawilgocenia kapilarnego - H. Garbalińska, A. Matkowska, N. Mierzwa
Ocena wielokryteriowa wybranych zabiegów termomodernizacyjnych na przykładzie budynku jednorodzinnego - H. Jędrzejuk, A. Wieczorkiewicz
A novel, spherical shaped sun tracker - P. Wajss, M. Filipowicz
Analiza warunków nasłonecznienia Polski na podstawie baz danych SSE - J. Tatarczak, M. Sokołowska, J. M. Olchowik
Ocena opłacalności farm wiatrowych - Ł. Dul
Badanie transportu skoncentrowanego promieniowania słonecznego - E. Bożek, M. Filipowicz
Idea funkcjonowania autonomicznych regionów energetycznych w oparciu o rozproszone źródła fotowoltaiczne - A. Pawelec
Logo


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

M. T. Wiernik
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Studia doktoranckie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono najważniejsze etapy i składowe procesu budżetowania kapitałowego oraz cyklu rozwojowego inwestycji fotowoltaicznych. Zdefiniowano główne pojęcia związane z inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne oraz dokonano szczegółowego podziału rzeczowych inwestycji na rynku fotowoltaicznym według kryteriów technicznych i ekonomicznych. W opracowaniu, zwrócono uwagę na problemy związane bezpośrednio z oceną efektywności inwestycji. Zaproponowano czteroetapowy podział procesu budżetowania kapitałowego inwestycji fotowoltaicznej oraz scharakteryzowano cykl rozwojowy projektu inwestycyjnego w instalację fotowoltaiczną.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


UPROSZCZONY MODEL WYMIANY ENERGII W MODULE PV Z WYMUSZONYM CHŁODZENIEM POWIETRZEM

A. Opiela, Z. Zapałowicz
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono bilans energii i opisano uproszczony model matematyczny dla modułu PV z kanałem chłodzącym powstałym przez zabudowanie przestrzeni pomiędzy nim a ścianą budynku. Model ten zakłada, że tylna ścianka modułu jest chłodzona strumieniem powietrza o niższej temperaturze niż temperatura panująca za panelem fotowoltaicznym. Proces chłodzenia stosuje się tylko w okresie letnim pracy modułu PV. W tym właśnie czasie pojawia się problem zbyt wysokiej temperatury pracy modułu PV, która powoduje obniżenie sprawności konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W dalszych badaniach przewiduje się wykorzystanie opracowanego modelu do oceny poprawy sprawności pracy modułu PV i oszacowania przyrostu wyprodukowanej energii elektrycznej w warunkach klimatycznych naszego kraju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA DYNAMICZNYCH CHARAKTERYSTYK CIEPLNYCH BETONOWYCH PRZEGRÓD JEDNOWARSTWOWYCH

H. Garbalińska, J. Strzałkowski
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono ocenę wpływu parametrów cieplnych wybranych kompozytów betonowych na dynamiczne charakterystyki cieplne wykonanych z nich przegród jednowarstwowych. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do grupy czternastu betonów różnego rodzaju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ZMIANA IZOLACYJNOŚCI I POJEMNOŚCI CIEPLNEJ BETONU KOMÓRKOWEGO W WYNIKU ROZPRZESTRZENIAJĄCEGO SIĘ ZAWILGOCENIA KAPILARNEGO

H. Garbalińska, A. Matkowska, N. Mierzwa
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zawilgocenia kapilarnego na zmianę parametrów cieplnych przykładowo wybranego betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3. Realizacja wytyczonego celu w pierwszej kolejności wymagała przeprowadzenia badania podciągania kapilarnego, które polegało na rejestracji zmieniającej się wilgotności masowej. Odtworzona dla poszczególnych próbek zależność zmiany masy w czasie posłużyła do wyznaczenia składowych współczynników sorpcji. W trakcie trwania procesu podciągania kapilarnego prowadzono równoczesne pomiary podstawowych parametrów cieplnych, tj. współczynnika przewodzenia ciepła i objętościowej pojemności cieplnej. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie tych parametrów po grubości przegrody o skali zmieniającej się wraz z czasem trwania procesu podciągania kapilarnego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA WIELOKRYTERIOWA WYBRANYCH ZABIEGÓW TERMOMODERNIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

H. Jędrzejuk, A. Wieczorkiewicz
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
Do oceny efektywności ekonomicznej zabiegów termomodernizacyjnych stosowana jest powszechnie metoda prostego czasu zwrotu. W artykule porównano różne metody oceny efektywności ekonomicznej i energetycznej. Do wyboru najlepszego rozwiązania zastosowano optymalizację wielokryterialną. Jako kryteria przyjęto wskaźniki ekonomiczne i energetyczne.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


A NOVEL, SPHERICAL SHAPED SUN TRACKER

P. Wajss, M. Filipowicz
AGH University of Science and Technology, Faculty of Fuels and Energy, Kraków, Poland

Abstract:
A novel, spherical shaped sun tracker, capable of shifting the centre of gravity, has been built at the Faculty of Energy and Fuels at AGH-UST. First tilting tests were executed and the results of these measurements have been presented herein. To introduce the reader to the authors’ concept of sun tracking, a review of the recent literature concerning tracking mechanisms has been conducted and some interesting ideas as well as operating prototypes have been described.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA WARUNKÓW NASŁONECZNIENIA POLSKI NA PODSTAWIE BAZ DANYCH SSE

J. Tatarczak1, M. Sokołowska1, J. M. Olchowik2
1Studenckie Koło Naukowe Energetyki Odnawialnej ''GRUPA OGNIWO'',
2Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska Lublin, Polska

Streszczenie
Efektywne zagospodarowanie promieniowania słonecznego na Ziemi na cele użyteczne zależy silnie od jego charakterystyki na konkretnej szerokości geograficznej. Chodzi tu głównie o nasłonecznienie i usłonecznienie. Wiarygodność tych danych wynika przede wszystkim od sposobu i warunków rejestracji tego promieniowania. Stacje pomiarowe wykorzystują różne detektory, różnie skalibrowane. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia warunków nasłonecznienia Polski wykorzystując bazę danych opartą na ponad 20-letniej rejestracji promieniowania słonecznego nad Polską przez system satelitarny NASA.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OCENA OPŁACALNOŚCI FARM WIATROWYCH

Ł. Dul
Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie:
W związku z zapisami "Pakietu Klimatycznego" polski sektor elektroenergetyczny w najbliższych latach czekają znaczące inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim w farmy wiatrowe. Biorąc to pod uwagę, w artykule przedstawiona została ocena opłacalności farm wiatrowych. W pracy przedstawiono ogólną sytuację energetyki wiatrowej na świecie jak i w Polsce. Zasadniczym elementem opracowania jest ocena opłacalności, której podstawę stanowi określenie wartości wskaźników NPV oraz IRR dla dwóch wariantów rozwoju sytuacji na rynku odnawialnych źródeł energii. Istotnym elementem jest również analiza wrażliwości wraz z określeniem marginesów bezpieczeństwa oraz analiza scenariuszowa.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BADANIE TRANSPORTU SKONCENTROWANEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

E. Bożek, M. Filipowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Kraków

Streszczenie:
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań parametrów skoncentrowanego światła transmitowanego przy użyciu światłowodów. Koncentracja została osiągnięta za pomocą zwierciadlanego koncentratora promieniowania słonecznego. Przedstawiono wpływ pracy układu śledzącego położenie słońca na ilość transmitowanego światła, a także wykazano możliwość wykorzystania koncentratora promieniowania słonecznego jako źródła światła dziennego. Przeanalizowano widma światła odbitego od talerza parabolicznego i przetransmitowanego za pomocą światłowodu o zmiennej długości.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


IDEA FUNKCJONOWANIA AUTONOMICZNYCH REGIONÓW ENERGETYCZNYCH W OPARCIU O ROZPROSZONE ŹRÓDŁA FOTOWOLTAICZNE

A. Pawelec
PVLab Sp. z o.o. Warszawa

Streszczenie:
Wytwarzanie energii elektrycznej w naszym kraju w oparciu o odnawialne źródła nie stanowi alternatywy dla energetyki konwencjonalnej, ale ma ją wspierać ograniczając emisję gazów cieplarnianych. Generacja rozproszona stanowi ważny i ekonomicznie uzasadniony element wpływający na bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych regionów kraju.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo

2012
2012 Na stronie zamieszczono abstrakty artykułów oraz pełne teksty artykułów opublikowanych w czasopiśmie Polska Energetyka Słoneczna w roku 2012.
POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA Nr. 1-4/2012
Spis treści:

Equilibrium and heat of adsorption for selected adsorbent-adsorbate pairs used in adsorption heat pumps - B. Ambrożek, K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik
Solid sorption cooler with composite sorbent bed and heat pipe thermal control - L. Vasiliev, A. Tsitovich, A. Zhuravlyov, A. Antough
Building integration of renewable energy systems towards zero or nearly zero energy buildingd - S. A. Kalogirou
The UPS unit cooling under summer conditions - A. Rusowicz
Development of solar thermal technologies - D. Chwieduk
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie Nowej Wsi Ełckiej - J. Fieducik
O pewnych aspektach wewnętrznej pojemności cieplnej budynków mieszkalnych - H. Jędrzejuk
Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie - A. Grzebielec, A. Rusowicz
Budynek ENERGIS Politechniki Świętokrzyskiej jako energooszczędny modelowy budynek dydaktyczny - G. Puchała
Termiczne technologie pozyskiwania chłodu - B. Gradoń, S. Gil, W. Bialik
Upowszechnienie energii geotermalnej w projektach unijnych realizowanych z udziałem pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN - Wiesław Bujakowski, Aleksandra Kasztelewicz
Technologie słoneczne szansą promocji regionu? - J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska
Logo


EQUILIBRIUM AND HEAT OF ADSORPTION FOR SELECTED ADSORBENT-ADSORBATE PAIRS USED IN ADSORPTION HEAT PUMPS

B. Ambrożek1, K. Zwarycz-Makles2, W. Szaflik2
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Polska
1Department of Chemical Engineering and Environmental Protection Processes
2Department of Heating, Ventilation and Heat engineering

Abstract
The results of theoretical studies of adsorption equilibrium for selected adsorbent-adsorbate pairs used in adsorption heat pumps were presented. The following pairs were studied: water- alumina, water- silica gel, water-zeolite 13X, ammonia-activated carbon, ammonia-charcoal, ammonia-clinoptilolite, ammonia-polymer resin. The experimental adsorption equilibrium data, taken from the literature, were described using the Dubinin-Astakhov model. Based on the Clausius-Clapeyron equation, isosteric heat of adsorption was evaluated for all studied adsorbent-adsorbate pairs.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SOLID SORPTION COOLER WITH COMPOSITE SORBENT BED AND HEAT PIPE THERMAL CONTROL

L. Vasiliev, A. Tsitovich, A. Zhuravlyov, A. Antough
Luikov Heat & Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus

Abstract
Three adsorbers cooler was experimentally investigated. Ammonia was chosen as a working fluid. Two adsorbers (twins) were filled with the same complex compound (activated carbon fibre with MnCl2 microcrystals on the filament surface). The third low temperature adsorber had second complex compound (activated carbon fibre with BaCl2 microcrystals on the filament surface). The cycle of physical adsorption and chemical reactions in the sorbent bed of adsorber was followed with condensation/evaporation of ammonia inside the pores of the sorbent material. The specific feature of the third adsorber is the time of its cold generation. It is the sum of the liquid evaporation time and the time of desorption/regeneration of ammonia in the sorbent bed. This is a novelty of cooler design, which increases the heat and cold generation capacity and rate. The cooler thermal management is based on vapordynamic thermosyphons. The solar heat is the source of energy of cooler. The sink of the cold is the air flow.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BUILDING INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS TOWARDS ZERO OR NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS

S. A. Kalogirou
Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering, Cyprus University of Technology

Abstract
With buildings accounting for 40% of primary energy requirements in EU and the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), developing effective energy alternatives for buildings is imperative. The increasing role for renewables implies that solar thermal systems (STS) and photovoltaics (PV) will have a main role as they contribute directly to the heating and cooling of buildings and the provision of electricity and domestic hot water. Meeting building electrical and thermal loads will be primarily achieved through an extensive use of renewables, following standard building energy saving measures, such as good insulation or advanced glazing systems. These systems are typically mounted on building roofs with no attempt to incorporate them into the building envelope creating aesthetic challenges, space availability issues and envelope integrity problems. This paper aims to give a survey of possible solutions of PV and STS integration on the building roofs and façades. The advantages of integration are quantified and suggestions are given to address the possible problems created.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THE UPS UNIT COOLING UNDER SUMMER CONDITIONS

A. Rusowicz
Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

Abstract
The paper analyses the behaviour of the UPS (Uninterruptible Power System) cooling system under summer circumstances. The problem is that for the proper functioning of a UPS unit, the inside temperature must be less than 30oC. In other case the batteries tend to loose energy and electronic systems start to overheat. What is taken into consideration is the influence of solar radiation on a UPS container (it depends on the placement and time during the day). Next, there is a description of incoming and outgoing heat streams. Furthermore, the paper calculates the heat balance and discusses the installed cooling system. The question is: Is the cooling system capable of keeping the temperature in the container under 30oC in case of hot summer or not?

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


DEVELOPMENT OF SOLAR THERMAL TECHNOLOGIES

D. Chwieduk
Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

Abstract
Solar Thermal market is mostly recognised as solar collector technology market and is represented by three main solar collectors types flat-plate, evacuated tube, unglazed plastic. Solar thermal market is mostly represented worldwide by Domestic Hot Water (DHW) systems for single family houses, then by Domestic Hot Water (DHW) systems for multi-family houses and public buildings, next are district heating systems that have been also installed mainly in Europe. New promising applications of solar thermal technology are solar combi-systems for domestic hot water and space heating, with their modern extension to solar-combi plus systems for domestic hot water, space heating and cooling. Solar thermal is also connected with solar passive technologies focused on avoiding heating loads in winter and cooling needs in summer. It is expected that solar thermal technologies will be very soon one of the major renewable energy technologies for the low and medium temperature heat supply (depending on the climate) in buildings. To improve implementation of solar thermal it is necessary to offer any building to a client by construction companies and developers as fully ready energy efficient technology product with solar technologies included. Solar cooling has huge potential in the future because of the natural synergy between solar energy availability and cooling needs.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE NOWEJ WSI EŁCKIEJ

J. Fieducik
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Streszczenie
W artykule przedstawiono stan przed i po modernizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Przeprowadzono tam docieplenie budynków, wyeliminowano kotłownię opalaną węglem, zainstalowano kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej. Odzyskuje się tam energię cieplną ze ścieków i studni głębinowej wykorzystując pompę ciepła, oraz w rekuperatorach w systemie wentylacji. Zastosowano zintegrowany system automatycznego sterowania instalacjami w budynkach, bardziej efektywnie wykorzystując energię i poprawiając komfort przebywania w ośrodku dla pensjonariuszy i pracy personelu. W wyniku modernizacji dzięki zmniejszeniu strat ciepła do ogrzewania i wentylacji oraz wykorzystaniu kolektorów słonecznych i pompy ciepła uzyskano znaczne oszczędności kosztów eksploatacji obiektów. Likwidacja kotłowni węglowej pozwoliła ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w tym tlenków azotu o ponad 97%, a dwutlenku siarki i pyłów o blisko 100%.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


O PEWNYCH ASPEKTACH WEWNĘTRZNEJ POJEMNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

H. Jędrzejuk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników. W artykule porównano wskaźniki wewnętrznej pojemności cieplnej wybranych wolnostojących budynków jednorodzinnych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KIERUNKI ROZWOJU SYNTETYCZNYCH CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W EUROPIE

A. Grzebielec, A. Rusowicz
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
W pracy przedstawiono rozwój rynku klimatyzatorów na przestrzeni ostatnich lat wraz z uwzględnieniem czynników chłodniczych, które są w nich stosowane. Został zaprezentowany udział klimatyzacji i chłodnictwa w zużyciu energii elektrycznej w wybranych krajach oraz udział w emisji dwutlenku węgla. Zwrócono szczególna uwagę na rynek Unii Europejskiej dotyczący czynników chłodniczych oraz tendencje w ich stosowaniu, wynikające głównie z uwarunkowań prawnych. Zwrócono także uwagę na stan prac legislacyjnych dotyczących czynników chłodniczych w Polsce.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BUDYNEK ENERGIS POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ JAKO ENERGOOSZCZĘDNY MODELOWY BUDYNEK DYDAKTYCZNY

G. Puchała
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, Polska

Streszczenie
W niniejszym artykule opisano modelowy budynek zaprojektowany i wykonany jako energooszczędny budynek dydaktyczno-laboratoryjny zasilany z odnawialnych źródeł energii.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TERMICZNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA CHŁODU

B. Gradoń, S. Gil, W. Bialik
Zespół Energetyki Procesowej, Katedra Metalurgii, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice, Polska

Streszczenie
Rosnące wymagania odnośnie jakości życia oraz prognozowane efekty globalnego ocieplenia powodują, że wzrasta zainteresowanie pozyskiwaniem chłodu dla kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach nie tylko w krajach tropikalnych, ale również na obszarach o klimacie określanym obecnie jako umiarkowany. W artykule dokonano krótkiego przeglądu termicznych technologii pozyskiwania chłodu z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Wskazano na ich znaczenie dla racjonalnego gospodarowania energią i ochrony środowiska.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


UPOWSZECHNIENIE ENERGII GEOTERMALNEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PRACOWNI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII IGSMiE PAN

Wiesław Bujakowski, Aleksandra Kasztelewicz
Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, Polska

Streszczenie
Od kilku lat w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN realizowane są projekty unijne związane z tematyką energii geotermalnej i innych odnawialnych źródeł energii. Obecnie z Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN realizowane są dwa projekty: od stycznia 2010 roku Projekt GEOCOM pt. "Społeczności geotermalne - demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w integracji na małą skalę z innymi OZE wraz z modernizacją i opomiarowaniem" realizowany przez Konsorcjum siedmiu partnerów w ramach Programu Inteligent Energy Europe (IEE) i od kwietnia 2012 Projekt GEODH - "Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie", w którym udział bierze 10 partnerów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TECHNOLOGIE SŁONECZNE SZANSĄ PROMOCJI REGIONU?

J. Chodkowska-Miszczuk, D. Szymańska
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania technologii słonecznych (pozwalających pozyskiwać energię elektryczną i/lub cieplną z energii promieniowania słonecznego) w kontekście kreowania nowych walorów przestrzeni turystycznej, tworzenia korzystnego wizerunku i marki miejsca. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność instalacji słonecznych stanowi wartość dodaną dla danej przestrzeni i sprzyja postrzeganiu jej przez pryzmat dbałości o jakość środowiska przyrodniczego, zaś same miejsca traktowane są jako innowacyjne. W artykule zwrócono uwagę na aspekt promocyjno-edukacyjny wykorzystania technologii słonecznych. Wszelkie przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne dotyczące energetyki słonecznej, w tym np. "Europejskie Słoneczne Dni", przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo

2011


SZACOWANIE OSŁABIENIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA SKUTEK ZACIENIENIA DZIĘKI WYKRESOM POZYCJI SŁOŃCA

S. Kazimierski
Wydział Inżynierii Środowiska, Studia doktoranckie, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie
W niniejszym artykule opisano kwestię zacienienia punktu na powierzchni, na którą padają promienie słoneczne. Wskazano dwa przypadki zacienienia: przez obiekty znajdujące się w pobliżu odbiornika energii słonecznej oraz przez elementy będące częściami jego konstrukcji. Jako środek służący do obrazowania zmienności promieniowania słonecznego w danej lokalizacji oraz wpływu zacienienia wskazano wykresy pozycji słońca. Opisano konstrukcję wykresu w dwóch układach współrzędnych (γs, α s) oraz (γs, θ) (γs -odchylenie azymutalne słońca, αs - kąt wysokości słońca, θ - kąt padania promieni słonecznych), wraz z nanoszeniem profilu zacienienia. Niektóre możliwości praktycznego wykorzystania wykresów pozycji słońca pokazano na przykładzie aplikacji komputerowej stworzonej podczas analizy opisywanego zagadnienia.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


NIEDOBORY PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO i ICH WPŁYW NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW MIASTA (NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA)

D. Matuszko
Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Streszczenie
Promieniowanie słoneczne jest niezbędne do prawidłowego rozwoju, dojrzewania i funkcjonowania organizmu człowieka. Na podstawie dobowych wartości zachmurzenia i usłonecznienia z lat 1884-2010 scharakteryzowano okresy z niedoborem promieniowania słonecznego w Krakowie. Dokonano analizy jego wpływu na zdrowie i samopoczucie mieszkańców miasta oraz podano propozycje zapobiegania skutkom braku słońca w zimie.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WSPÓŁCZYNNIK PRZEZROCZYSTOŚCI ATMOSFERY NA WYBRANYCH STACJACH POŁUDNIOWEJ i WSCHODNIEJ CZĘŚCI POLSKI

P. Michalak
Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę oraz rezultaty obliczeń współczynnika przezroczystości atmosfery dla czternastu stacji meteorologicznych IMGW zlokalizowanych w południowej i wschodniej Polsce. Współczynnik ten wykorzystywany jest przy określaniu wielkości promieniowania bezpośredniego i rozproszonego w ocenie zasobów energetycznych promieniowania słonecznego. Jest to często stosowana procedura obliczeń, oparta na odpowiednich modelach matematycznych. Nie wymaga ona, na etapie projektu instalacji, odpowiednich danych promieniowania bezpośredniego i rozproszonego, a więc także odpowiedniego kosztownego sprzętu pomiarowego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ZASTOSOWANIE IDENTYFIKACJI PARAMETRYCZNEJ W MODELOWANIU DYNAMIKI PRACY RUROWYCH KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

P. Obstawski, J. Aleksiejuk
Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metody identyfikacji parametrycznej do opracowania matematycznego modelu segmentu słonecznego złożonego z kolektorów próżniowych na podstawie zarejestrowanych danych eksploatacyjnych umożliwiającego określenie jego właściwości dynamicznych. Określenie właściwości dynamicznych segmentu umożliwia zaprojektowanie układu automatycznej regulacji umożliwiającego optymalizację pracy segmentu. Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch dni o różniących się parametrach pracy. Właściwości dynamiczne w dziedzinie czasu i częstotliwości określono na podstawie analizy charakterystyk skokowych i częstotliwościowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że właściwości dynamiczne segmentu zależą od parametrów pracy - zatem w celu optymalizacji pracy segmentu koniecznym jest zastosowanie sterowania adaptacyjnego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WYKORZYSTANIE NARZĘDZI GIS ORAZ DANYCH z LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO w MODELOWANIU PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH MIASTA KRAKOWA

A. Witkowska
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Warszawa, Polska

Streszczenie
W opracowaniu podjęto próbę modelowania promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz modułu Spatial Analyst będącego częścią środowiska ArcGIS. Omówiono wykorzystane w pracy narzędzia GIS oraz ich potencjalne możliwości w indywidualnej charakterystyce osiedla domów jednorodzinnych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PROGNOZOWANIE SUM PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

J. Trajer, D. Czekalski
Katedra Podstaw Inżynierii SGGW, Warszawa

Streszczenie
W artykule zaprezentowano metodę prognozowania sum napromienienia słonecznego płaszczyzny pochyłej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Wykorzystano bazę danych w postaci dobowych sum ze stanowiska pomiarowego SGGW - Ursynów. Opracowany wcześniej kaskadowy model, pod względem danych wejściowych wzbogacono o skwantyfikowaną prognozę stopnia zachmurzenia. Uzyskano znaczącą poprawę jakości modelu.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


GĘSTOŚĆ i POROWATOŚĆ POCIĘTEGO I ZMIELONEGO MATERIAŁU Z ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

A. Lisowski, A. Świętochowski
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Streszczenie
Do badań użyto materiał ślazowca pensylwańskiego, miskanta olbrzymiego i róży wielokwiatowej po cięciu sieczkarnią polową przy prędkości zasilania 0,82 m/s i częstotliwości cięcia 83 Hz. Pocięty materiał zmielono w rozdrabniaczu bijakowym, wyposażonym w ekran perforowany o średnicy otworów 15 mm. Do wyznaczenia gęstości usypowej zastosowano pojemnik o objętości 10 dm3, a do gęstości właściwej - piknometr helowy. Stwierdzono, że różnice w gęstości usypowej i właściwej oraz porowatości są cechą gatunkową roślin energetycznych i wynikają ze sposobu rozdrobnienia materiału. Gęstość usypowa materiału pociętego była o 17% większa niż zmielonego oraz dla róży wielokwiatowej (240 kg/m3) była ponad 3,5-krotnie większa niż miskanta olbrzymiego i ślazowca pensylwańskiego, którego wartości utworzyły grupę homogeniczną (68 kg/m3). Gęstość właściwa materiału z roślin ślazowca pensylwańskiego, róży wielokwiatowej i miskanta olbrzymiego przeznaczonego do produkcji brykietów wynosiła odpowiednio 1207, 1162 i 640 kg/m3. Porowatość rozdrobnionego materiału z roślin energetycznych zależała od gatunku rośliny i sposobu jego rozdrobnienia oraz wymiarów i kształtu cząstek.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EMISJA GAZÓW POWSTAŁYCH PODCZAS UPRAWY MISKANTA

M. Hryniewicz, A. Grzybek
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, oddział Warszawa, Warszawa, Polska

Streszczenie
W pracy podano metodę i wartości średnie emisji wybranych gazów dla poszczególnych cykli uprawy miskanta w podziale na zastosowane operacje technologiczne. Obliczono następujące emisje jednostkowe gazów przypadające na hektar uprawy miskanta przy zastosowaniu rzeczywistej technologii w ciągu okresu całego życia plantacji: CO2 - 3683281,04 [g/ha], SO2 - 8 341,75 [g/ha], NOx - 14 995,29 [g/ha], pyły - 2 383,36 [g/ha], VOC - 9 533,43 [g/ha]. Sformułowano wnioski wskazujące sposoby zmniejszenia emisji gazów dla całego cyklu życia plantacji. Optymalizacja doboru maszyn dla poszczególnych operacji pod kątem ich zużycia paliwa podczas pracy może zmniejszyć emisje gazów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WYKORZYSTANIE WÓD i ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚWIECIE i w EUROPIE

Beata Kępińska
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Kraków

Streszczenie
Przedstawiono stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej na świecie. Energia geotermalna jest stosowana bezpośrednio w 78 krajach, podczas gdy produkcja prądu elektrycznego ma miejsce w 24 krajach. Odnotowuje się stały wzrost wykorzystania energii geotermalnej na świecie, w czym istotną rolę odgrywają rozwój i wzrost efektywności technologii, względy ekologiczne i ekonomiczne. Wskazano na główne dziedziny wykorzystania geotermii w nadchodzących latach, a także na perspektywiczne technologie, które będą przedmiotem rozwoju. Podkreślono niektóre czynniki, które przemawiają za szerszym stosowaniem energii geotermalnej, w tym odpowiednia zasoby, niezależność od warunków zewnętrznych, całoroczną dostępność, przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ograniczanie zależności od importowanych paliw.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2010


OKREŚLANIE OPTYMALNEGO UDZIAŁU POWIERZCHNI PRZEGRODY PRZEZROCZYSTEJ W CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI PRZEGRODY BUDOWLANEJ

M. Pomorski, S. Pietrowicz
Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska

Streszczenie
Ilość energii, jaką należy dostarczyć do budynku na cele grzewcze wynika z różnicy pomiędzy stratami ciepła przez przegrody budowlane, ciepła użytego do podgrzania powietrza wentylowanego a zyskami ciepła wewnętrznymi oraz pochodzącymi od promieniowania słonecznego.
Przegrody przezroczyste są powierzchniami, które jednocześnie uczestniczą w stratach ciepła przenikającego na zewnątrz budynku jak i generują zyski ciepła pochodzącego od promieniowania słonecznego.
W niniejszym artykule przedstawiono metodę określania optymalnego udziału powierzchni przeźroczystej w powierzchni przegrody budowlanej tak, aby uzyskać maksymalne wykorzystanie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EFEKTY EKOLOGICZNE ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W DOMU JEDNORODZINNYM

K. Gaj, A. Pakuluk
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Polska

Streszczenie
Przedstawiono zagrożenia środowiskowe powodowane energetycznym wykorzystywaniem paliw konwencjonalnych, określono emisję zanieczyszczeń powietrza w wyniku ich spalania do celów podgrzewu wody użytkowej w domu jednorodzinnym oraz obliczono wielkość jej redukcji po zastosowaniu kolektorów słonecznych. Oszacowano potencjalne korzyści ekologiczne zastosowania kolektorów słonecznych w domach jednorodzinnych na terenie Polski.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EFEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W DOMU JEDNORODZINNYM

K. Gaj, A. Pakuluk
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, Polska

Streszczenie
Przedstawiono analizę efektów finansowych wynikających z zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Artykuł zawiera wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło, kosztów uzyskania jednostki ciepła, oszczędności rocznych z tytułu zastosowania kolektorów oraz okresu zwrotu nakładów poniesionych na dwie alternatywne instalacje słoneczne, uzyskane dla typowego domu jednorodzinnego, budowanego aktualnie pod Wrocławiem. Na ich podstawie dokonano oceny opłacalności inwestycji w kolektory względem tradycyjnych systemów podgrzewania wody użytkowej. Wyniki tej oceny wykazały pilną potrzebę finansowego wsparcia inwestorów indywidualnych ze środków publicznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


O TERMINOLOGII DOTYCZĄCEJ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

D. Matuszko
Zakład Klimatologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Streszczenie
W opracowaniu rozważano poprawność terminologii z zakresu promieniowania słonecznego stosowaną w pracach klimatologicznych. Zwrócono uwagę na zastrzeżenia, jakie budzą definicje dwóch podstawowych wielkości charakteryzujących promieniowanie mierzonych na naziemnych stacjach meteorologicznych, mianowicie usłonecznienia i całkowitego promieniowania słonecznego. Wskazano niektóre przyczyny nieścisłości językowych i przedstawiono propozycje nowych terminów.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


UPROSZCZONA METODYKA OBLICZEŃ KOMINA SŁONECZNEGO

M. Redliński1, Z. Zapałowicz2
1 Selfa GE SA, Szczecin
2 Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodykę obliczeń komina słonecznego. Metodykę tą opracowano na podstawie literatury przedmiotu. Następnie metodyka ta została zweryfikowana poprzez porównanie wyników obliczeń z wynikami badań doświadczalnych. Do porównania wykorzystano badania doświadczalne opracowane dla jedynej, działającej w latach 1982-1989, kominowej elektrowni słonecznej w Manzanares w Hiszpanii.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ŚWIATOWY RYNEK FOTOWOLTAIKI

S. M. Pietruszko
Politechnika Warszawska, IMiO, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Streszczenie
Fotowoltaika jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki odpowiednim systemom wsparcia, to odnawialne źródło energii już w najbliższych latach stanie się silną konkurencją dla konwencjonalnych metod generacji. Przemyślane wykorzystanie energetyki słonecznej pozwala zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszyć obciążenie sieci przesyłowych oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, moduły fotowoltaiczne można w prosty i estetyczny sposób integrować z budynkami. Biorąc pod uwagę sukces, jaki fotowoltaika odniosła w innych krajach, w szczególności w Niemczech, plany wykorzystania tego źródła energii w Polsce pozostawiają wiele do życzenia.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TERMOWIZYJNE BADANIA PŁASKICH KOLEKTORÓW CIECZOWYCH. CZĘŚĆ I STANOWISKO BADAWCZE

P. Obstawski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji

Streszczenie
W artykule zaprezentowano stanowisko badawcze umożliwiające wykonywanie badań termowizyjnych płaskich kolektorów cieczowych. Znajomość rozkładu temperatury na pomierzch absorbera oraz wężownicy umożliwia dokonywanie modeli matematycznych opisujących proces wymiany ciepła pomiędzy elementami składowymi płaskiego kolektora cieczowego. Do sterowania pracą instalacji słonecznej zastosowano sterownik PLC. Zastosowanie swobodnie programowalnego sterownika PLC do sterowania pracą instalacji słonecznej oraz pompy cyrkulacyjnej z możliwością płynnej zmiany wydatku umożliwia testowanie nowatorskich algorytmów sterowania pracą instalacji słonecznej.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


TERMOWIZYJNE BADANIA PŁASKICH KOLEKTORÓW CIECZOWYCH. CZĘŚĆ II. ANALIZA ROZKŁADU TEMPERATURY NA PŁASZCZYŹNIE ABSORBERA PŁASKIEGO KOLEKTORA SŁONECZNEGO

P. Obstawski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji

Streszczenie
W warunkach eksploatacyjnych płaski kolektor słoneczny na skutek oddziaływania stochastycznych zakłóceń znajduje się w stanach nieustalonych. Do analizy stanów przejściowych często wykorzystuje się liniowe równania różniczkowe wyprowadzone z bilansu energetycznego kolektora dokonując pewnych założeń i uproszczeń. Najczęściej założenia te dotyczą budowy kolektora słonecznego. Płaski kolektor cieczowy traktowany jest jako ciało jednorodne bądź jako ciało o parametrach rozłożonych (pokrywa szklana, absorber, medium robocze). W wyniku analizy stanów termicznych otrzymywane są temperatury poszczególnych ośrodków.
W niniejszym artykule zaprezentowano metodę pomiaru temperatury absorbera i medium roboczego w warunkach eksploatacyjnych przy wykorzystaniu technik termowizyjnych. Do sterowania pracą segmentu słonecznego zastosowano regulator różnicowy zaimplementowany w sterowniku PLC.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OŚWIETLENIE WNĘTRZ MIESZKALNYCH ŚWIATŁEM DZIENNYM - STUDIUM PRZYPADKU

D. Heim, E. Szczepańska
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka

Streszczenie
W pracy omówiono zasady obliczeń numerycznych oraz podstawowe założenia metody Wstecznego śledzenia Promienia, wykorzystywanej do wyznaczania natężenia oświetlenia lub luminancji. W skrócie opisano zasady modelowania oświetlenia dziennego. Przedstawiono przykładowy model obiektu, pomieszczenia w budynku wielorodzinnym, dla którego przeprowadzono serię obliczeń symulacyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano podstawowe wnioski wynikające z analizy zastosowania wybranych rozwiązań mających na celu poprawę parametrów komfortu wizualnego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PRZEPŁYW WIATRU W TERENIE MIEJSKIM I MOŻLIWOŚCI JEGO WYKORZYSTANIA

K. Klemm
Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Polska

Streszczenie
W pracy omówiono charakterystyczne cechy przepływu powietrza w obszarach miejskich oraz przestawiono efekty aerodynamiczne wywołane typowymi układami zabudowy. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania małych turbin wiatrowych w terenach miejskich oraz dokonano wstępnej oceny warunków wiatrowych z wykorzystaniem symulacji numerycznej.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


BADANIA CHARAKTERYSTYK CIEPLNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH AKUMULUJĄCYCH CIEPŁO, ZAWIERAJACYCH MATERIAŁY PCM (PHASE CHANGE MATERIALS)

R. Wnuk1, M. Jaworski2
1Krajowa Agencja Poszanowania Energii
2 Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej

Streszczenie
Podjęto badania o charakterze eksperymentalnym dotyczące budowy i funkcjonowania kompozytowych zasobników ciepła, składających się z materiału budowlanego domieszkowanego materiałem PCM. Wykonano dwie płyty testowe: gipsową oraz kompozytową (gips z materiałem PCM). Przeprowadzono pomiary przebiegów i rozkładów temperatur w płytach testowych podczas cyklicznych procesów nagrzewania i chłodzenia. Płyty testowe (modele fizyczne zasobników) stanowiły kompozyty cementu lub gipsu z materiałem fazowo-zmiennym. Przygotowano i uruchomiono stanowisko badawcze do pomiarów rozkładów i przebiegu temperatur w modelach akumulatorów ciepła, jakie stanowiły płyty testowe, w procesach ich nagrzewania i chłodzenia. Proces nagrzewania był wymuszany oddziaływaniem na płyty energii promieniowania symulatora słonecznego. (W praktycznych zastosowaniach przewiduje się wykorzystanie badanych zasobników ciepła do akumulacji energii promieniowania słonecznego.) Proces chłodzenia przebiegał w warunkach konwekcji naturalnej w pomieszczeniu.
Płyty testowe poddano wielokrotnym obciążeniom cieplnym w procesie ich nagrzewania i chłodzenia. Wnioskowano o mechanicznej trwałości płyt i zmianie tej trwałości na skutek zmiennych w czasie oddziaływań cieplnych ich otoczenia.
Przeprowadzono pomiary przewodności cieplnej kompozytów gipsowych domieszkowanych materiałem PCM dla różnych koncentracji materiału zmiennofazowego oraz w zakresie temperatury obejmującym fazę stałą oraz ciekłą materiału PCM. Wyznaczono również charakterystyki zmian entalpii w funkcji temperatury kompozytu wykorzystanego do wykonania modelowego zasobnika ciepła w czasie ogrzewania i chłodzenia.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PROCEDURA WYZNACZANIA OPTYMALNEJ POWIERZCHNI PRZESZKLONEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM

G. Haese1, M. Żukowski2
1 Wohnungsgenossenschaft Gartenheim eG, Hannover, Germany
2 Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka, Polska

Streszczenie
W artykule zaprezentowano procedurę wyznaczania optymalnej wartość stosunku powierzchni przeszklonej do całkowitej powierzchni przegród zewnętrznych, przy której osiąga się najniższe zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń. Składa się ona z następujących etapów. W pierwszej kolejności wykonywany jest bilans ciepła okien dla każdej elewacji budynku oddzielnie. Następnie zwiększamy powierzchnię okien z dodatnim bilansem energetycznym do możliwie jak największych wartości. Ostatni etap polega na zmniejszeniu rozmiarów okien z ujemnym bilansem cieplnym do minimalnej wartości (lub ich usunięcie), zależnej od powierzchni podłogi w każdym pokoju oddzielnie.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


Próby wykorzystania technologii materiałów zmiennofazowych (PCM) w polskim budownictwie

Dr inż. Jaromir Brejdak
BASF
Artykuł sponsorowany

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


NIE CENA ŚWIADCZY O JAKOŚCI

Bartłomiej Kordek
Hewalex
Artykuł sponsorowany

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


Ile kosztuje ogrzewanie domu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym?

Jerzy Grabek
Junkers
Artykuł sponsorowany

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KOŁO NAUKOWE CHŁODNIKÓW

J. Lewosz, T. Kosiński
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ENERGETYKI NIEKONWENCJONALNEJ

M. Szmidt
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2009


SOLAR THERMAL COOLING TECHNOLOGIES

Robert E. Critoph
School of Engineering, University of Warwick, UK

Abstract
The demand for cooling, whether for comfort or food preservation is a major consumer of energy across the world and is growing. The use of solar energy to meet that demand has a natural synergy, but the technical and economic challenges are large. Some of the different available technologies are compared and contrasted, including absorption, adsorption, desiccant wheels etc. and the state of the art as reviewed in the IEA Solar Heating and Cooling Task 38 is outlined. Adsorption cooling, the technology under development at Warwick, is explained in more detail and progress is charted with reference to different projects: one on car air conditioning and a new one to develop a 5m3 solar thermal cold store.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


USE OF THERMAL SOLAR ENERGY IN DISTRIBUTED SMALL-SCALE PLANTS FOR WATER DESALINATION

Joan Carles Bruno, Alberto Coronas
Universitat Rovira i Virgili, Dept. Enginyeria Mecanica, Tarragona, Spain

Abstract
During recent years there has been a renewed interest for the development of efficient renewable energy driven desalination systems for distributed small-scale production that would supply remote and small communities. In this paper is presented a short review of these technologies driven by thermal solar energy including fundamentals, technical performance data and economics. Also in the second part of the paper are described the recent activities in this field of the Applied Thermal Engineering research group (CREVER) at the Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Spain).

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


THERMOSIPHONIC HYBRID PV/T SOLAR SYSTEMS

Manolis Souliotis1, Yiannis Tripanagnostopoulos1, Soteris A. Kalogirou2
1 Department of Physics, University of Patras, Patras, Greece
2 Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Engineering,Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus

Abstract
Thermosiphon solar water heaters and Photovoltaic (PV) devices are well known solar systems that provide heat and electricity, respectively. In this work, these two systems are combined into a hybrid Photovoltaic/Thermal (PV/T) solar system which can simultaneously provide electricity and heat, thus achieving a higher conversion rate of the absorbed solar radiation than standard PV modules. When properly designed, PV/T systems can extract heat from PV modules which can be used to heat water or air. By doing so the operating temperature of PV modules is reduced, which is beneficial, as it keeps their electrical efficiency at a sufficient level. In this paper, the design considerations and experimental results of a thermosiphonic hybrid PV/T solar system are presented. The electrical and thermal energy output for a pc-Si PV/T module type under the climatic conditions of Patras are presented.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


AN ECO-FRIENDLY LOW ENERGY HOUSE IN MARCINKOWO NEAR OLSZTYN

J. Dobriański1, M. Samsel2, D. Chludziński1
1 Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn
2 Marcinkowo near Olsztyn, Poland

Abstract
This paper presents the main features of a detached house and the experience accumulated during the first year of its use. The building is eco-friendly and energy-saving. The design takes into account such energy-related issues as heating the building, energy saving, utilisation of energy from internal sources and from the surroundings, seasonal accumulation of energy and cooling during a warm period. Environmental and health-related issues were also taken into account.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


INCREASING ACCEPTANCE FOR BIOGAS APPLICATIONS

Wolfgang E. Baaske1, Grzegorz Kunikowski2, Kyle Marshall1
1 STUDIA-Schlierbach, Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach, Austria
2 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warsaw, Poland

Abstract
As a renewable energy source, biogas has clear environmental advantages. This article and the project BiogasAccepted focus more specifically on the topic of acceptance of biogas operations in selected European Regions. Within the BiogasAccepted project there were four deeply analyzed cases in Poland where the three branches: networking, public relations and the use of questionnaires tool, were implemented. The case studies present different investment development stages – an advanced project without a building permit, one almost being installation, and two plants under construction. All of them were sized from 30 kWel to 2.3 MWel. The public acceptance varied from perceived neutrality to impending protests.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


WORLD SOLAR CHALLENGE - OBSERVERS & VOLUNTEERS IN SOLAR-POWERED RACING

Michal Ruzinsky
Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic

Abstract
The first real cross country solar car race, the World Solar Challenge (WSC) was created by Hans Tholstrup in 1987. The WSC is truly a unique adventure, with teams from all over the world preparing their solar powered vehicles to undertake the 3000 km journey across the outback of Australia from tropical Darwin in Northern Territory to Adelaide in South Australia.
The World Solar Challenge is an extreme endurance event and the premier forum for electric vehicle technology. It is the focus of the creative efforts of some of the best companies and engineering schools in the world and attracts worldwide media attention, books, documentaries and even a feature film. WSC promotes educational excellence in science and engineering, renewable energy technologies and the creative integration of technical and scientific expertise across a range of disciplines.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EXPLOITATION OF PHOTOVOLTAIC INSTALLATION IN OSTOJA IN SUMMER 2009

Z. Zapałowicz1, D. Szyszka2
1 Department of Heat Engineering, Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
2 Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstract
The paper presents two off-grid photovoltaic installations started working in Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja by Szczecin in November of 2008. The center is at present an administrative unit of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. After the installations were started up, their characteristic parameters were monitored. Results of analysis of the above monitoring are given in the present paper and they apply for the summer 2009. They allow to consider the working efficiency of the installations.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EXPLOITATION OF PHOTOVOLTAIC INSTALLATION IN OSTOJA IN SUMMER 2009

Z. Zapałowicz1, D. Szyszka2
1 Department of Heat Engineering, Department of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
2 Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Abstract
The paper presents analysis of working parameters of two autonomous, off-grid photovoltaic installations in Training and Research Center for Renewable Energy Sources in Ostoja by Szczecin. The center is a unit of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. The analysis of working conditions for PV installations concerns autumn 2009. The aim of the analysis is to choose the optimal load for both PV installations under research.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


A NOVEL RETROFITTABLE SOLAR COOLER/HEATER BASED ON ADSORPTION CYCLE FOR DOMESTIC APPLICATION

L. Crema, A. Bozzoli, G. Cicolini, A. Zanetti
Renewable Energies and Environmental Technologies unit (REET), Fondazione Bruno Kessler (FBK), Povo Trento, Italy

Abstract
Solar driven cooling machines have been employed until recent years only in niche markets due to a series of reasons: dimensions of the machines, cooling power storage, production costs, and others. At present times there's a high request for a reliable technology developed for domestic applications at distributed level. The solar heating is a rapidly growing market and the available technologies are almost consolidated, but a strong limitation to the application of solar collectors is due to the waste heat available in summer periods, which limit the sizing of solar domestic installations, limit the capacity to provide not only support to hot sanitary water, but even to indoor space heating. The objective of the present work is to suggest a possible solution and try to give a contribution to the described problem. The R&D performed at FBK-REET labs has produced a new concept of solar driven cooling/heating machine based on a double adsorption/desorption cycle acting between two small tanks. The machine, working cyclically between desorption and adsorption, is provided of an heat storage to separate the cooling energy availability from the solar radiation. Thus the system is able to provide not only cooling power in hot periods, but even heating in colder times or for hot sanitary water production. The system may be scaled up or down in cooling capacity, sizing properly the porous adsorbing material volumes, and in cooling power, changing the air mass flow through the system. A prototype has been built, provided of a cooling capacity of about 25 kWhth and a cooling power retrofittable until a max of 4 kWth in the range of cold temperatures of about 8-12°C. The overall COP is in the range of 0,6-0,7. The system is patent pending (Publication number: WO2008099262).

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


SOLAR AIR HEATER WITH HEAT STORAGE

W. Smolec, M. Jaroszyński
Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska Akademia Nauk, Gliwice

Abstract
Experimental investigations of solar air heater with box-type absorber and with heat storage unit has been performed. The heat storage unit was filled with a commercial grade paraffine wax and its phase changes were applied to store the heat during operation of the air heater. Amounts of energy delivered by this air heater as well as by similar air heater but without heat storage unit were measured. Initial results revealed that the energy amounts delivered by solar air heater with heat storage unit are bigger than those delivered by solar air heater without heat storage unit.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EUROPEAN SOLAR THERMAL STANDARDS AND SOLAR KEYMARK CERTIFICATION

J. E. Nielsen
Secretary of the Solar Keymark Network

Abstract
This paper gives an update on European standards (EN's) and European certification (Solar Keymark) for solar thermal products:

  • Solar Keymark certification covers now 80-90% of the European collector market
  • Strong increase in Solar Keymark for complete compact systems expected

The European Standards are being revised just now to include more systems and components types and to adapt to European Directives (CE-marking).

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2008


DOSTĘPNOŚĆ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO DO OBUDOWY BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W POLSCE CENTRALNEJ

Dorota Chwieduk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział MEiL, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono dostępność promieniowania słonecznego dla powierzchni różnie zorientowanych i pochylonych stanowiących obudowę modelowego budynku zlokalizowanego w Warszawie. Na wstępie opisano zjawiska związane z przejściem promieniowania słonecznego przez atmosferę ziemską i powodujące jego osłabienie. Przedstawiono model anizotropowy promieniowania rozproszonego HDKR. Korzystając z tego modelu i rzeczywistych sum godzinnych promieniowania słonecznego, odpowiednio uśrednionych, przeprowadzono obliczenia symulacyjne napromieniowania powierzchni o różnym usytuowaniu, a w artykule zamieszczono wyniki obliczeń w postaci dobowych rozkładów napromieniowania półsferycznego, uśrednionych w kolejnych miesiącach roku. Na podstawie zamieszczonej interpretacji graficznej wyników, jak i analizy innych wyników symulacji numerycznej, przedstawiono wnioski odnośnie do kształtowania obudowy budynku w kontekście dostępności promieniowania słonecznego.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


MATERIAŁY ZMIENNOFAZOWE (PCM) DO ZASTOSOWAŃ W BUDOWNICTWIE

Maciej Jaworski
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej

Streszczenie
W pracy omówiono zagadnienie poprawy efektywności energetycznej budynków przez zwiększenie pojemności cieplnej ich konstrukcji, wykorzystując do tego celu materiały zmiennofazowe PCM. Podano rodzaje materiałów PCM stosowanych w budownictwie, ich istotne właściwości fizyczne, a także wady i zalety. Omówiono też prace badawcze prowadzone w Instytucie Techniki Cieplnej PW w zakresie poprawy właściwości cieplnych materiałów budowlanych - elementów gipsowych lub cementowych - stosując dodatki z materiałów zmiennofazowych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA NIESTABILNOŚCI TERMICZNYCH POCHYLONEGO MODELU WYMIENNIKA CIEPŁA

Krzysztof Dekajło
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Streszczenie
Artykuł dotyczy badań podstawowych, analizy niestabilności przepływów termicznych w modelu wymiennika ciepła. Praca bazuje na wynikach badań eksperymentalnych oraz symulacji numerycznych realizowanych w prostopadłościennym kanale przepływowym będącym modelem pochylonego wymiennika ciepła. Zastosowanie optycznych metod pomiaru pól prędkości i temperatury pozwoliło wyodrębnić trzy podstawowe reżimy konwekcji w funkcji kąta nachylenia kanału w zakresie jego zmian od 0 do 90 st. Celcjusza.
Przeprowadzone symulacje numeryczne potwierdziły te obserwacje. Opierając się na rezultatach symulacji numerycznych wyznaczono wpływ kąta pochylenia kanału na liczbę Nusselta (Nu) opisującą efektywność wymiany ciepła badanego kanału. Stwierdzono, że liczbę Nu można zwiększyć 2 krotnie zmieniając kąt nachylenia kanału w zakresie zmian od 0 do 90 st. Celcjusza a maksymalny strumień ciepła pojawia się dla kąta pochylenia = 70 st..

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ANALIZA WYKORZYSTANIA "FREE-COOLINGU" PRZY KLIMATYZACJI SERWEROWNI

Artur Rusowicz
Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska,

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę wykorzystania zimnego, zewnętrznego powietrza do schładzania chłodziwa (wodnego roztworu glikolu). Obiekt chłodzony, serwerownia dużego banku, został tak celowo wybrany, aby potrzeba chłodzenia występowała w ciągu całego roku. Pozwala to w pełni wykorzystać zalety tego rozwiązania. Wyeliminowanie, lub ograniczenie zastosowania urządzeń chłodniczych metodą tzw. "free-coolingu" niesie za sobą szereg zalet ekonomicznych, eksploatacyjnych oraz wpływa korzystnie na ochronę środowiska. Zaproponowano odpowiednią rozbudowę instalacji chłodniczej. W pracy poddano analizie możliwości wykorzystania "free-coolingu" na przestrzeni całego roku oraz wynikające z przyjęcia tego rozwiązania korzyści.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


ROCZNA OCENA ZASOBÓW ENERGII WIATROWEJ W REJONIE RZD SGGW W ŻELAZNEJ

D. Czekalski, R. Korupczyński, P. Obstawsk
Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zasobów energii wiatrowej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaznej k. Skierniewic (woj. łódzkie) w roku 2008. Wyniki zostały uzyskane za pomocą meteorologicznej stacji pomiarowej zainstalowanej we wspomnianej lokalizacji.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OGNIWA PALIWOWE - POSTĘPY ROZWOJU I KOMERCJALIZACJI

J. Jewulski
Instytut Energetyki, Warszawa, Polska

Streszczenie
Ogniwa paliwowe stanowią zróżnicowaną dziedzinę generacji energii elektrycznej zarówno z punktu widzenia poziomu zaawansowania technologii, obszarów zastosowań jak i postępów badań i komercjalizacji. Określone zostały podstawowe charakterystyki działania ogniw paliwowych oraz ich główne obszary zastosowań. Przedstawiono aktualny status rozwoju technologii i postępy komercjalizacji.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM W OLSZTYNIE

Jolanta Fieducik1, Krzysztof Przywłucki2
1Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska
2Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą kotłów kondensacyjnych wspomaganych kolektorami słonecznymi w budynku wielorodzinnym. Koszty te porównano z kosztami uzyskania c.w.u. z kotłowni na paliwo konwencjonalne. Artykuł powinien służyć propagowaniu nowych rozwiązań i metod, możliwych do wykorzystania w polskim budownictwie mieszkaniowym.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


EKOLOGICZNE SYSTEMY SCHŁADZANIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I KLIMATYZACYJNEGO

Zbysław Pluta
Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska,

Streszczenie
W klasycznych systemach klimatyzacyjnych proces schładzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń jest najczęściej procesem wielostopniowym. Powietrze schładzane z wykorzystaniem tradycyjnego sprężarkowego urządzenia chłodniczego jest zazwyczaj nadmiernie wysuszone i wymaga powtórnego nawilżenia. Są to procesy bardzo energochłonne i kosztowne z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Co więcej, czynniki obiegowe instalacji chłodniczych nie są obojętne dla środowiska naturalnego.
W wielu przypadkach zadowalające efekty chłodzenia powietrza można uzyskać z wykorzystaniem efektu odparowania wody w tzw. chłodniach natryskowo-wyparnych. Istnieje szereg rozwiązań technicznych tych urządzeń, o różnych możliwościach schładzania strumienia powietrza. Ich budowa jest prosta, zaś koszty eksploatacji wielokrotnie niższe w porównaniu z klasycznymi instalacjami chłodniczymi. W niniejszym referacie przedstawiono prosty model matematyczny natryskowo-wyparnego schładzacza powietrza i uzyskane rozwiązania numeryczne modelu dla dwóch różnych konstrukcji schładzacza.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


OGRANICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII ZWIĄZANEJ Z EKSPLOATACJĄ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JAKO PROBLEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

Antoni Stachowicz, 1Małgorzata Fedorczak-Cisak2
1 2Poltechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków, Polska,

Streszczenie
W pracy sformułowano problem minimalizacji zapotrzebowania na energię konieczną do ogrzewania i chłodzenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Zadanie sformułowano jako problem optymalizacji wielokryterialnej i wielopoziomowej. Rozpatrywany jest budynek o podstawie prostokątnej. Kryteria optymalizacji to: minimum zapotrzebowania na energię do ogrzewania i minimum zapotrzebowania na energię do chłodzenia. Zmienne decyzyjne to: izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych pełnych oraz okien, stopień przeszklenia poszczególnych ścian, proporcje wymiarów podstawy (przy stałej powierzchni rzutu Ap= 169 m2).

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


KONCEPCJA TECHNICZNA WYKORZYSTANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PODGRZEWANIA WODY UZUPEŁNIAJĄCEJ UBYTKI SIECI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE

Zbysław Pluta1, Ryszard Wnuk2
1Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
2Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Streszczenie
Tematem artykułu są zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych, na przykładzie sytemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w konstrukcji instalacji "dużych" i "małych", a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania instalacjami, ich zabezpieczeniami i eksploatacją. Dla potrzeb ZEC w Wołominie, autorzy zaprojektowali system kolektorowy (o łącznej powierzchni 349 m2). Zyski energetyczne systemu słonecznego obliczono metodą f-chart. Trzy obiegi z kolektorami słonecznymi włączone są do wspólnego zbiornika o pojemności 17500 litrów. Należy spodziewać się około 70% pokrycia zapotrzebowania na energię do podgrzania wody w okresie czterech miesięcy letnich. W kwietniu i we wrześniu instalacja pokryje 50% i 45% zapotrzebowania, w pozostałych miesiącach będzie to jużźź znacznie mniej. W artykule przedstawiono wybrane problemy i ich rozwiązanie, związane w szczególności z opracowaniem koncepcji i projektowaniem instalacji o duĹĹźżźych powierzchniach kolektorów słonecznych.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo


PROJEKT I BUDOWA MAŁEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ ZASILANEJ ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Duda Dariusz, Leśniewski Wojciech, Litwin Wojciech

Streszczenie
Od kilku lat na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy współudziale Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku powstają regatowe jednostki pływające zasilane energią słoneczną. Zaprojektowane i zbudowane przez studentów Koła Naukowego "KORAB" z sukcesem trzykrotnie brały udział w międzynarodowych regatach Frisian Solar Challenge oraz Zeeuwse Solar Boat Race, które odbyły się w Holandii w latach 2006 - 2008. Jesienią 2007 roku Politechnika Gdańska wraz z Centrum Techniki Okrętowej zaczęła współdziałać przy budowie niewielkiej jednostki pasażerskiej - taksówki zasilanej energią słoneczną. Inicjatywa była możliwa dzięki przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku grantu na ten cel. Według wiedzy autorów to pierwsza w kraju inicjatywa tego typu.

Pełny tekst artykułu: Otwórz: Otwórz Pobierz: Pobierz
Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2007


MULTIFUNCTIONAL MEMBRANE SYSTEMS FOR INTELLIGENT BUILDINGS

Jan M. Cremers
Head of Envelope Division SolarNext AG / Hightex Group plc
info@solarnext.de / info@hightexworld.com

Abstract
Building envelopes are the separating and filtering layers between outside and inside, between nature and adapted spaces occupied by people. In historic terms, the primary reason for creating this effective barrier between interior and exterior was the desire for protection against a hostile outside world and adverse weather conditions. Various other requirements and aspects have been added to these protective functions: light transmission, an adequate air change rate, a visual relationship with the surroundings, aesthetic and meaningful appearance etc.
Accurate knowledge of all these targets is crucial to the success of the design as they have a direct influence on the construction. They determine the amount of energy and materials required for construction and operation in the long term.
In this context, transparent and translucent materials play an important role for the building envelope as they not only all>rbow light to pass through but also energy. Besides glass, a variety of other translucent materials have attracted architects from the very beginning: plastics, perforated metal plate and meshing but most of all membrane materials which can also withstand structural loads.
Earlier applications of membrane materials have served the purpose to keep off sun, wind, rain and snow while offering the advantage of enormous span widths and a great variety of shapes.
The development of high performance membrane materials on the basis of PTFE (poly-tetra-fluoro-ethylene), e.g. PTFE coated glass fabrics, and transparent ETFE-foils (also a fluoropolymer) were milestones in the search for appropriate materials for the building envelope. As early as 1976, first solar balloons and solar warm water collectors could be manufactured from ETFE-foils thanks to new bonding and application technologies. In more recent times, rapid developments in material production varieties (e.g. laminates) and surface refinement of membrane materials (e.g. coatings), along with advanced CFD and other computer simulation methods, have been a constant stimulus for innovation. As a result, modern membrane technology is a key factor for intelligent, flexible building shells, complementing and enriching the range of traditional building materials.
The Membrane Projects presented below are examples for a forward-thinking and resource friendly technology which is able to merge different aspects, from high quality design, to function and comfort.


DAYLIGHTING OF ATTICS WITH SKYLIGHTS

Jitka Mohelníková
MSc, PhD Faculty of Civil Engineering Brno University of Technology Veveri 95, 602 00 Brno Czech Republic Tel: +420541147420E-mail: mohelnikova.j@fce.vutbr.cz

Abstract
Visual comfort is one of major design requirements for indoor comfort in buildings. Sklights are used for daylighting of attics rooms very frequently. Advantages of skylights as roof window are obvious. The skylight does not require difficult improvements and complicated constructions in a load-bearing structure of a roof and it does not change significantly architectural view of buildings.


EFFICIENCY AND COLORS IN LEDs LIGHT SOURCES

Zbigniew Turlej
Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland

Abstract
The light gains from LEDs continue to grow, doubling a about every two years. It gives real hope for the LEDs solving problem of efficiency in the lighting. This paper presents review some problems connected with efficiency and colors in LEDs technologies.


SOLAR COOLING SYSTEMS

Uli Jakob
SolarNext AG, Nordstrasse 10, 83253 Rimsting, Germany

Abstract
This paper presents the different technologies of solar cooling systems and there advantages as well as functional characterisations. The air-conditioning as well as the solar thermal market in Europe and world-wide shows annual growth rates of several percents. In the first case initiated by the growing demand for air-conditioning in residential houses as well as office and hotel buildings and in the second case by increasing environmental awareness or political guidelines. Due to the large number of manufactured compressor units, these systems are produced and offered at very low prices, however, such systems increase the adverse effects on local environments as a result of using primary energy such as electricity. Therefore, it is important to search for alternative air-conditioning units that are driven by either waste heat or solar thermal energy.


SUN - ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY, NATURAL PHYSICAL CAVITIES AND NEW BUILDING ENVELOPE TECHNOLOGY OF INTELLIGENT BUILDINGS

B. Bielek, M. Bielek
Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic

Keywords
Energy and society, Sustainable development of society. Energy and human dwellings. Energy and building. Energy conservation. Buildings with effective energy conservation. Structure of environmentally, energy efficient thermal protection of buildings. Energy saving building. Low-energy (solar) building. Zero-energy building. System relation Building - Climate - Energy. Alternative energy sources. Solar energy. Interaction Sun - glass and contemporary glazing system. Natural physical cavity. Physical regime of natural cavity. New building envelope technology. Double-skin transparent facade. Intelligent building and its system features. Interaction of intelligent building and double-skin transparent facade. Area of application of new building envelope technology in the design of intelligent buildings. Climatic and energy plan of the building of the Slovak National Bank /SNB/ with double-skin transparent facade. Simulation and calculation experiments of the physical regime of cavity and energy connections of the building of SNB in Bratislava. Energy conservation coming from the application of the double-skin transparent facade exploiting alternative source of energy - Sun.


INTEGRATED CARE CENTRE FOR THE ELDERLY PLASY MOR, BURRY PORT, CARMARTHENSHIRE, SOUTH WALES FOR GWALIA HOUSING GROUP LTD

PCKO ARCHITECTS, London, UK

PROJECT DESCRIPTION
This new development occupies previously disused land originally given over to industrial use. Following closure of the redundant industrial plant the site was cleared for use under the control of the Welsh Development Agency. The scheme is widely considered as a significant enhancement of the local environment and has benefited from considerable media exposure.
The development comprises a Day Centre facility and 38 self-contained one and two bedroom flats arranged around a communal garden. Two blocks of accommodation are linked by the main communal area designed as a light, glazed structure combining several functions: entrance hall, focal meeting point and internal garden linked visually to both the entrance area and main garden beyond.
This 'glass garden' can be enjoyed by residents and visitors in all weather and also provides the link to the Day Centre facilities. These facilities are available to local community residents as well as providing 'extra-care' resources for scheme residents.
The Day Centre incorporates common rooms, rest and activity areas, dining facilities, a laundry room, a treatment room, assisted bathrooms, a training/rehabilitation kitchen, a hairdressing salon and a shop. The development is fully accessible and benefits from excellent local transport links being in close proximity to Burry Port town centre, the railway station and local bus routes.
The project was initiated by Carmarthenshire County Council toward the end of 1999. Gwalia Housing Group was invited to enter into partnership with the local authority as the strategic partner following their success with a similar scheme, developed in partnership with the neighbouring City and County of Swansea several years earlier.NR3-4/2007
NAUKA I TECHNIKA


BADANIA ZUŻYCIA CIEPŁA W BUDYNKU NISKOENERGETYCZNYM

Krzysztof Wojdyga
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
Zobowiązania międzynarodowe i konieczność wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej obligują Polskę do podjęcia konkretnych działań w tych kierunkach. Znaczące ograniczenie zużycia energii na cele grzewcze może być osiągnięte dzięki termomodernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Tego typu działania prowadzone są od wielu lat i przyniosły już określony efekt. Mniejsze znaczenie przykłada się jednak do budowy nowych budynków o wysokim standardzie energooszczędności. W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia ciepła na potrzeby grzewcze w niskoenergetycznym budynku mieszkalnym typu segment jednorodzinny w okresie ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.


BIOMASA JAKO PALIWO W KONTEKŚCIE WARTOŚCI JEJ CIEPŁA SPALANIA

Karolina Błogowska
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
Celem polityki energetycznej Unii Europejskiej jest osiągnięcie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Prezentowany artykuł dotyczy badań eksperymentalnych biomasy i jej mieszanin z węglem oraz miejscu biomasy w energetyce odnawialnej. Stosowanie biomasy jest w dużej mierze zależne od ciepła spalania i wartości opałowej proponowanego paliwa. Przedstawiono wartości ciepła spalania uzyskane drogą eksperymentalną dla mieszanin biomasy odpadowej z węglem oraz porównano je z analogicznymi wartościami dla węgla i innych rodzajów biomasy. Uzyskane rezultaty mogą dać pojęcie o opłacalności stosowania biomasy jako dodatku do węgla tam, gdzie dostęp do niej jest łatwy. W pracy zasygnalizowano również problemy jakie może powodować stosowanie mieszanin zawierających biomasę jako paliwo.


OCENA IZOLACYJNOŚCI PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ZA POMOCĄ TERMOGRAFII W PODCZERWIENI

Tomasz S. Wiśniewski
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Polska

Streszczenie
Omówione zostały podstawy termografii w podczerwieni (termowizji) i możliwości pomiarowe, jakie daje zastosowanie najnowszych kamer termowizyjnych. Przedstawiono rodzaje wad przegród budowlanych (mostki termiczne, nieszczelności, zawilgocenie, wady wykonania i montażu okien), które mogą być wykryte za pomocą badań w podczerwieni. Zilustrowano je przykładowymi wynikami badań. Omówiono warunki wykonywania pomiarów termowizyjnych w budownictwie. Przedyskutowano możliwości oszacowania współczynników przenikania ciepła przegród.


REALIZACJA OBIEKTU "ZEROEMISYJNEGO" NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU BIUROWEGO W HISZPANII

Juliusz Żach
Mostostal Warszawa S.A., Biuro Analiz i Rozwoju

Streszczenie
Budynek biurowy zbudowany w Hiszpanii wyposażony został w wiele aktywnych oraz pasywnych rozwiązań ograniczających zużycie energii w okresie eksploatacji. Pozostała, niezbędna do funkcjonowania obiektu ilość energii czerpana jest ze źródeł odnawialnych. Użytkowanie budynku nie powoduje emisji CO2 do atmosfery. W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną obiektu.

Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2006


INNOVATIVE SOLAR ENERGY SYSTEMS FOR AESTHETIC AND COST EFFECTIVE BUILDING INTERGRATION

Yiannis Tripanagnostopoulos
Physics Department University of Patras, Patra 26504, Greece

Abstract
The contribution of solar energy is expected to be essential for the next years towards the EC aim of 12% by RES until the year 2010. In this paper a scenario towards a wider application of them in Greece is presented and innovative solar energy devices that have been developed in Physices Department of University of Patras and aim to an improved integration of solar energy systems on buildinds are included. Energy, cost and aesthetic aspects of the investigated solar energy systems are briefly presented and perspectives for their wide application are discussed.


SOLAR HEATING USING ROOF MODULE COLLECTORS EXAMPLES FROM NEW AND EXISTNG BUILDING AREAS

Jan - Olof Dalenbäck
Bulding Services Engineering, Dept. of Energy and Environment Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden

Abstract
Solar heating can be applied to new, as well as existing multifamily buildings; either the buildings are connected to local heating plant or a district heating network. The paper will describe a development of roof integrated collectors from site built colectors to prefabricated roof module collectors based on two major applications: new residential buildings built by EKSTA Bostads AB and existing multifamily buildings renovated by Gärdstensbostäder AB, both municipal housing companies are in the Gőteborg area. Since early 1980`s EKSTA has built about 10 new residential developments with about 6000 m2 of solar collectors on a number of new buildings. The majority of buildings, typically better insulated than required by the Swedish building code, are connected to local heating plants combining wood pellet or briquette boilers and solar heating using roof-integrated solar collectors. Gärdstensbostäder has carried out a renovation project with the aim to demonstrate a comprehensive intyegrated concept, comprising energy concervation and utilisation of solar energy, as well as improved architectural and social conditions, making the buildings in a typical existing residential building area from the 1970`s more attractive. The project comprises 500 apartments in3-5 floor concrete element in six blocks. The renovation was carried out in two phases: one finished late 2000 and one finished in early 2004. One innovative feature is 1 410 m2 prefabricated roof modules with integrated solar collectors for pre-heating DHW.


INTEGRATED SOLAR TECHNOLOGIES

Torben Esbensen, Lotte Gramkow
Esbensen Consulting Engineers A/S, Sonderborg, Denmark

Abstract
The sun can provide us with renewable, non-polluting energy, create work, make us independent of oil and other fossil fueles, and secure our energy supplies. But we are far from utilising these potentials. The paper gives examples of how to utilise solar energy in larger buildings, where architecture and the integration of solar energy are being implemented with a holistic approach. Furthermore the paper presents examples of solar heating plants in combination with district heating.


ADVANCED GLAZING SYSTEMS

Philip C Eames, Jun Fu Zhao, Jinlei Wang, Trevor Hyde and Yueping Fang
Centre for Sustainable Technologies, School of the Built Environment, University of olster, Northem Irleand, UK

Abstract
Energy use in building comprieses for most developed contries between 40 and 50% of total energy use. The glazing system installed into the building envelope influences significantly the heating/cooling, air conditioning and lighting loades and is a key component that must be addressed when minimising energy use. Most current low-heat loss glazing systems comprise more that two glass panes and are heavy, bulky and wide. A new vacuum glazing system produced at low temperatures at the University of Ulster allows heat loss coefficients of less than 1Wm-2K-1to be achieved using two glass panes only. Detailes of the current fabrication process and results of thermal charactersation are presented.


CARBON-AMMONIA ADSORPTION TECHNOLOGY FOR HEATING AND COOLING IN BUILDINGS

Robert E. Critoph
School of Engineering, University of Warwick, Coventry, UK

Abstract
Sorption heat pumps and chillers are a relatively new way of providing efficient heating and cooling from heat sources such as solar energy, biomass, waste heat or conventional fuels. Included within the ´sorption´ description are conventional Li-Br systems for air conditioning, ammonia diffusion absorption machines, silica gel water adsorption chillers now being made in Japan and a number of solid adsorption concepts being developed in the EU. The principles are described, together with the choices of working pair and thermodynamic cycle. There is no one `best`solution for all applications within buildings. The principle applications are:

  • Trigeneration systems in which exhaust heat of an engine may be used to provide air conditioning.
  • Air conditioning system driven by burning fossil fuels or by solar thermal energy.
  • Gas-fired heat pumps for domestic applications.

Examples of a number of different solar powered air conditioning systems and trigeneration systems are given. At present, solar powered air conditioning using closed cycles cannot be considered economic, due to the high cost, but it is technically feasible and many examples exist. Trigeneration presents many more commercial opportunities. Gas-fired heat pumps have the greatest potential, both in market and carbon dioxide emission reductions, but are the least developed technology. The research at Warwick focuses on carbon-ammonia adsorption cycles for trigeneration and for gas fired heat pumps /chillers. The key challenge is to improve internal heat transfer in order to both reduce the capital and running costs. The latest developments are in two areas; the use of arrays of low-cost modules and new designs of plate heat exchanger. The construction, expenses, and likely applications of the different systems and their performance is presented. As with all energy conservation technologies, there is a trade-off between capital costs and savings and the balance is discussed.


ROZWÓJ WYBRANYCH ZASTOSOWAŃ ENERGETYKI SŁONECZNEJ

Dorota Chwieduk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Artykuł przedstawia stan zastosowań energetyki słonecznej na świecie w odniesieniu do rozwiązań instalacyjnych grzewczych z kolektorami słonecznymi bez osłon oraz z osłonami, w tym z kolektorami płaskimi i próżniowymi a także elektrycznych z ogniwami fotowoltaicznymi. Przedstawiono perspektywy rozwoju poszczególnych podstawowych technologii z uwzględnieniem rocznej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej z tych technologii, a także zmiany kosztów produkcji energii.


WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY NA WEWMĘTRZNEJ POWIERZCHNI PRZEGRODY JAKO KRYTERIUM DOBORU GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI

Jolanta Gintowt
Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska

Streszczenie
Zgodnie z 'Warunkami Technicznymi.....,1994' obiekty budowlane należy tak projektować, aby para wodna w powietrzu nie powodowała powstania zagrzybienia. Kondensacja pary wodnej, zawartej w powietrzu pomieszczenia, na powierzchni wewnętrznej przegrody jest przyczyną rozwoju pleśni, a także pogorszenia właściwości przewodności cieplnej materiałów, z których wykonano przegrodę. Współczynnik temperaturowy wewnętrznej powierzchni przegrody charakteryzuje możliwość kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznej przegrody. Analizowano wartości tego współczynnika w zależności od zmiennej wartości względnej powietrza zewnętrznego i na tej podstawie określono minimalne grubości termoizolacji.


METODYKA PROGNOZOWANIA ZASOBÓW ENERGII WIATRU

J. Tomasz Szuster1, Paweł Mackiewicz2
1Inst. Techniki Lotn. i Mech. Stos., Politechnika Warszawska
2ENERPARK Inżynieria Wiatrowa Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

Streszczenie
Prognozowanie lokalnych zasobów energii należy do kluczowych elementów przygotowania inwestycji, często przesądzających o ich powodzeniu. Jest to zadanie złożone i może być obciążone względnie dużym błędem. Stąd ogromna waga jaką przywiązuje się do starannego prognozowania. Powszechnie stosowane są do tego celu bezpośrednie pomiary w badanej lokalizacji, metody statystyczne MCP oraz numeryczne modele atmosfery. Metody te, jeśli są stosowane poprawnie, pozwalają na uzyskanie prognoz z błędem mieszczącym się w granicach dopuszczalnego rachunkiem ryzyka inwestycji. W pracy przedstawiono różne metody oceny warunków wiatrowych oraz typowe problemy w ich zastosowaniu.


WPŁYW STRUKTUR ZABUDOWY NA WARUNKI MIKROKLIMATU OSIEDLA WIRTUALNEGO

Katarzyna Klemm
Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Polska

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodę warunków mikroklimatu terenu zurbanizowanego. Zaproponowany model określa cechy ilościowe i jakościowe analizowanego terenu. Ogólna ocena środowiska miejskiego składa się z dwóch elementów; oceny warunków wietrznych oraz zagospodarowania terenu. W celu określenia poszczególnych parametrów zastosowano analizę danych meteorologicznych oraz metody symulacyjne.


OPRACOWANIE STRATEGII TERMOMODERNIZACJI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Arkadiusz Węglarz1, Paweł Sadowski2
1Politechnika Warszawska
2Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Streszczenie
Opracowano metodę tworzenia optymalnej strategii termomodernizacji grupy budynków. Przyjęto strategię polegającą na połączeniu algorytmów genetycznych z symulacją cyfrową. W pojedynczym eksperymencie losowano wartość parametru opisującego warunki pogodowe, a następnie algorytm genetyczny wyznaczał optymalną kolejność modernizacji budynków, tak aby maksymalnie skrócić proces inwestycyjny jednocześnie minimalizując koszty. Powstał program komputerowy w języku Visual Basic realizujący algorytm metody optymalizacyjnej. Poprawność działania programu została wykazana przy pomocy testów opartych o dane dotyczące istniejących w rzeczywistości 30 budynków komunalnych w Legionowie.


OGRZEWANIE OSIEDLOWE PRZY WYKORZYSTANIU KOTŁA NA ZRĘBKI DRZEWNE Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

Stanisław Gołębiowski1, Grzegorz Kunikowski2
1Europejskie Centrum Energii
2Centralne Laboratorium Naftowe,(EC BREC/CLN),Warszawa

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono opis projektu pt.,,Biomasse - Nahwarmeversorgung in Kombination mit einer Sonnenkollektoranlage - Gebelzig", realizowanego w Gebelzig, gmina Hohendubrau, Dolna Saksonia w latach 2003-2005,współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu INTERREG III A. W ramach projektu zaprojektowano oraz wybudowano ogrzewanie osiedlowe w miejscowości Gebelzig,składające się z następujących źródeł ciepła: kocioł na biomasę (zrębki drzewne) o mocy 220 kWth oraz kolektor słoneczny o łącznej powierzchni 80 m2. Instalacja grzewcza zasila w ciepło budynek administracyjny gminy, a w tym mieszkania, oraz pałac, w którym znajduję się przedszkole gminne. Dla celów dydaktycznych i demonstracyjnych system grzewczy wyposażono w rozbudowany system sterowania i monitoringu pracy instalacji.

Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2005


GRUNTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA JAKO GŁÓWNY ELEMENT ENERGOOSZCZĘDNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI

Lucjan Jędrzejewski
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES

Streszczenie
Kompleks budynków Kieleckiego Centrum Biznesu zawiera różne energooszczędne rozwiązania grzewcze i klimatyzacyjne. Część energii czerpana jest z ziemi za pomocą gruntowych wymienników ciepła oraz z ciepła odpadowego wentylacji przy użyciu pomp cieplnych typu powietrze - woda. Urządzenia te w połączeniu z podwyższoną termoizolacyjnością ścian i instalacji pozwalają na duże oszczędności paliwa w kotłowni stanowiącej podstawowe źródła ciepła i zapewniają skuteczne schładzanie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim.


UWZGLĘDNIENIE ZASAD ENERGETYKI SŁONECZNEJ W INTELIGENTNYM BUDYNKU BIUROWYM ROZWIĄZANYM WEDŁUG KONCEPCJI "SOL-SKIN®"

Halina Garbalińska
Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Szczecińska, Szczecin, Polska

Streszczenie
W artykule przedstawiono przykład niskoenergetycznego inteligentnego budynku biurowego, który zaprojektowano z uwzględnieniem zasad energetyki słonecznej według koncepcji "sol - skin®". Rozwiązanie systemu zarządzania budynkiem bazowało na dwóch priorytetach, wyrażających się w ograniczeniu do minimum niekorzystnych wpływów środowiskowych, przy równoczesnym maksymalnym wykorzystaniu korzystnych czynników. Podstawowym zadaniem było optymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego: poprzez mobilną bryłę budynku - głównie aktywne elementy podwójnej fasady i centralne atrium oraz poprzez dodatkowe urządzenia techniczne ulokowane w sąsiedztwie budynku - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Kompleksowo rozwiązana koncepcja obiektu zagwarantowała nie tylko sprawne funkcjonowanie biurowca, ale również minimalizację zużycia energii przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości środowiska pracy.


KOLEKTORY SŁONECZNE - ANALIZA OPŁACALNOŚCI

Irena Ickiewicz
Katedra Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli, Politechnika Białostocka, Białystok

Streszczenie
W artykule przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne i techniczne wykorzystania energii słonecznej poprzez zastosowanie płaskich kolektorów cieczowych. Analizę przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku.


LOGISTYKA ZAOPATRZENIA ELEKTROCIEPŁOWNI W BIOMASĘ

Anna Grzybek
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, POLBIOM, Polska Izba Biomasy, Warszawa

Streszczenie
Artykuł Przedstawia zagadnienia logistyki zaopatrzenia elektrociepłowni w biomasę w odniesieniu do warunków polskich.


PROJEKTY "SZKOŁY SŁONECZNE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" KONKURS SŁONECZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dorota Chwieduk, Włodzimierz Pomierny, Maciej Zawidzki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk, Warszawa

Streszczenie
W artykule przedstawiono ogólne zarysy projektu UE programu ALTENER "Szkoły Słoneczne - Lepsza Przyszłość" realizowanego w IPPT PAN. Opisano konkurs słoneczny zorganizowany w ramach projektu, służący promocji nowej tematyki i edukacji w zakresie wykorzystania energii odnawialnych, oszczędności energii oraz ochrony środowiska.


EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W BUDYNKACH ENERGOOSZCZĘDNYCH

Tomasz Kisilewicz
Katedra Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska

Streszczenie
W artykule podjęto problem racjonalnego projektowania budynków o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej i szczelności. Budynki o takich cechach, wznoszono od kilku lat w Europie zachodniej są nazywane budynkami pasywnymi. Stwierdzono, że dla tych budynków optymalna powierzchnia okien południowych jest w polskich warunkach klimatycznych nieduża i silnie zależna od właściwości obudowy. Jej przewymiarowanie skutkuje znacznym wzrostem zapotrzebowania zarówno na ogrzewanie, jak i na chłodzenie. Zaproponowano, aby proces racjonalnego projektowania architektonicznego uwzględniał charakterystykę cieplną budynku przy podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości przeszklenia.


POMIARY PYRANOMETRYCZNE NA STANOWISKU SGGW-URSYNÓW

Andrzej Chochowski, Dariusz Czekalski, Paweł Obstwaski
Katedra Podstaw Inżynierii, SGGW Warszawa, ul Nowoursynowska 166

Streszczenie
W Zakładzie Elektrotechniki i Automatyki Wydziału Inżynierii Produkcji, na terenie SGGW w Warszawie - Ursynowie, utworzono w 1988 roku stanowisko do pomiarów napromieniowania całkowitego powierzchni pochyłej o południowej wystawie. Pomiary wykonywano w sposób ciągły, a wyniki były automatycznie zapisywane do pamięci komputera. Zebrane do 2000 roku wyniki pomiarów posłużyły do opracowania modelu deterministycznego napromieniowania powierzchni pochyłej. w 2005 roku uruchomiono nowe stanowisko meteorologiczne zintegrowane z pracownią pyranometryczną. Zasadniczym zadaniem stanowiska jest pomiar natężenia promieniowania słonecznego całkowitego z wykorzystaniem pyranometrów firmy Kipp&Zonnen na trzech płaszczyznach: poziomej, nadążnej za ruchem pozornym Słońca oraz eksponowanej południowo z elewacją dostosowaną do maksymalnej wysokości w danym dniu.
Pracownia pyranometryczna pozwala na szeroki zakres badań, w tym na:

  • porównanie sum godzinowych, dobowych i okresowych promieniowania słonecznego na badanych płaszczyznach,
  • Ocenę zasobów energii słonecznej na płaszczyźnie południowej jako kontynuację badań z lat 1988-2000 i rozwijanie koncepcji modeli napromieniowania płaszczyzny pochyłej.


WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE CHŁODNICZE A WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ

Krzysztof Badyda
Instytut Techniki Cieplnej,Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Streszczenie
Przedstawiono nowe, wprowadzone do użycia w ostatnich kilku latach technologie możliwe do zastosowania w energetyce rozproszonej, w tym kogeneracji chłodu z energią elektryczną oraz ciepłem. Opisano podstawowe cechy tych nowych technologii. Wskazano uwarunkowania, możliwości oraz przykłady stosowania na rynku polskim. Uwzględniono wybrane aspekty wykorzystania energii słonecznej w tego typu zastosowaniach.


UWARUNKOWANIA WYKORTZYSTANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W ROLNICTWIE

Jan Pabis
Instytut Budownictwa i Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące warunków wykorzystania kolektorów słonecznych w sektorze gospodarki rolnej.


SPRAWNOŚĆ CIEPLNA BUDYNKÓW OKREŚLANA METODĄ RADIOMETRYCZNĄ

Jan Jaworski
Zakład Problemów Eko - Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Artykuł dotyczy określania i oceny, za pomocą termografii nazwanej popularnie termowizją, izolacyjności cieplnej obudowy budynków. Określono pojęcia sprawności cieplnej obudowy i odpowiadające jej pojęcia przenikalności ciepła przez tę obudowę, oraz przedyskutowano znaczenie w tym zagadnieniu pojęcia normowego współczynnika przenikania ciepła U. Termografia jako radiometryczna metoda pomiarów rozkładów temperatury powierzchni ma istotne zalety w odniesieniu do pomiarów rozkładów temperatury na obudowie budynku i pozwala na bezpośrednie określenie granic sprawności cieplnej lub przenikalności wybranego obszaru obudowy obrazowanego termograficznie budynku.


WYKORZYSTANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W TERMOMODERNIZACJI ZABUDOWY

Dobrosław Grużewski
Fundacja na Rzecz Energii Ekologicznej ECONERGIA, Wrocław

Streszczenie
W artykule przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne i techniczne wykorzystania energii słonecznej poprzez zastosowanie płaskich kolektorów cieczowych. Analizę przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku.


EFEKTY OŚWIETLENIA PIONOWYCH POWIERZCHNI W ARCHITEKTURZE WNĘTRZA

Zbigniew Turlej
Instytut Elektrotechniki, Zakład Techniki i Systemów Oświetlenia, Warszawa

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest próba klasyfikacji i charakterystyki efektów oświetlenia na pionowych powierzchniach we wnętrzu. Efekty te opisano jako efekty funkcji, przestrzeni, orientacji i barwy światła. Często ekspresja wywołana oświetleniem pionowym powierzchni decyduje o pierwszym wrażeniu.


HYBRYDOWA INSTALACJA SŁONECZNO-WIATROWA Z TURBINĄ TYPU SAVONIUSA

Tomasz Walczak
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania hybrydowej instalacji słoneczno- wiatrowej z turbiną o osi pionowej w warunkach klimatu Polski. Do symulacji wykorzystano 10 - letnie godzinowe dane meteorologiczne IMGW dla Warszawy. Przeanalizowano wady i zalety instalacji oraz praktyczne możliwości jej zastosowania do zaopatrywania w energię elektryczną domu jednorodzinnego, z wykorzystaniem dodatkowych zysków ciepła.


JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZGODNIE Z DYREKTYWĄ UNII EUROPEJSKIEJ 2002/91/EC

Dariusz Koc
Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa

Streszczenie
W artykule opisano Dyrektywę Unii Europejskiej 2002/91/EC o jakości energetycznej budynków, a w szczególności jej cele, kryteria opłacalności ekonomicznej,konieczność wdrażania wymagań dyrektywy w zakresie energochłonności przy projektowaniu nowych budynków oraz remontach i modernizacji budynków istniejących. Opisano krótko stan obecny sektora budownictwa w krajach Unii Europejskiej oraz zamierzenia przy wdrażaniu wytycznych dyrektywy w Polsce.

Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2004


EKO-OSIEDLA JAKO ROZPROSZONE OŚRODKI
ROZWOJU ENERGETYKI SŁONECZNEJ W BUDOWNICTWIE

M. Zawidzki
Zakład Problemów Ekobudownictwa, IPPT, PAN

Streszczenie
Niniejszy artykuł traktuje eko-osiedla jako zintegrowane systemy urbanistyczno-architektoniczne. W celu ich czytelnej analizy przyjęto konwencję hierarchii skali projektowych od najbardziej ogólnej-globalnej, poprzez regionalną, urbanistyczną, architektoniczną aż do wyposażenia budynku. Przytoczono przykłady współczesnych realizacji ilustrujące rozwiązania w danej skali projektowej świadczące o tym, że eko-osiedla w sposób istotny przyczyniają się do propagowania i rozwoju energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem energetyki słonecznej.


PRAKTYCZNE APLIKACJE OGNIW SŁONECZNYCH NA BAZIE TELLURU KADMU

M. Sibiński
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Politechnika Łódzka, Łódź

Streszczenie
Wraz z rozwojem fotowoltaiki obserwujemy w ostatnich latach nie tylko wzrost produkcji modułów ogniw słonecznych, lecz także ich ciągłą modernizację i dywersyfikację. Na drodze wynalazków technicznych wspieranych przez intensywne badania naukowe na rynku oprócz wysokosprawnych, drogich modułów wykonanych z materiałów monokrystalicznych pojawiają się obecnie znacznie tańsze, cienkowarstwowe przyrządy polikrystaliczne, heterozłączowe ogniwo CdS/CdTe. Artykuł przedstawia pokrótce podstawowe cechy tego typu konstrukcji jak również potencjalne jej zastosowania. Na podstawie wyników uzyskanych przez autora na drodze eksperymentów i prób technologicznych zaproponowany jest nowy sposób wytwarzania tego typu przyrządów dla potrzeb zastosowań specjalnych.


WPŁYW WYDAJNOŚCI POMPY OBIEGOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

D. Czekalski, T. Mirski
Katedra Podstaw Inżynierii, SGGW, Warszawa

Streszczenie
Wydajność cieplna słonecznych instalacji grzewczych jest uzależniona od szeregów czynników opisanych w artykule.


TYPOWY ROK METEOROLOGICZNY I JEGO ZASTOSOWANIE
DO SYMULACJI WILGOTNOŚCIOWYCH I ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

A. Więckowska1 , D. Gawin1 , M. Koniorczyk1 , E. Kossecka2
1 Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka
2 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodologię tworzenia Typowego Roku Meteorologicznego (TRM) do analiz cieplno-wilgotnościowych budynku. TRM dla Warszawy został opracowany przy wykorzystaniu danych IMGW z lat 1960-1995. Podstawą wyboru są wyniki analizy dobowych wartości średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury suchego termometru i temperatury punktu rosy, średniej i maksymalnej prędkości wiatru, oraz całkowitego i bezpośredniego promieniowania słonecznego. W pracy zawarto przykłady zastosowania danych TRM w komputerowych symulacjach energetycznych budynku oraz dotyczących zjawisk cieplnowilgotnościowych w przegrodach budowlanych.


ENERGIA SŁONECZNA. TERMINOOGIA 1
Na podstawie normy PN-EN ISO 9488

D. Chwieduk
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Przedstawiono wybrane nazewnictwo z zakresu energetyki słonecznej zaczerpnięte z normy PN-EN ISO 9488 "Energia słoneczna. Terminologia" ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2002 roku.


TECHNOLOGIE OGRANICZANIA EMISJI CO2 Z ENERGETYKI

K. Badyda, P. Krawczyk
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska, Warszawa

Streszczenie
Z powodu istniejących zagrożeń klimatycznych, oraz w świetle obowiązujących umów międzynarodowych, zaistniała konieczność ograniczania emisji CO2 do atmosfery. Ponieważ energetyka jest jednym z głównych, antropogenicznych producentów tego gazu, oczekuje się od niej zdecydowanych działań na rzecz powyższego. Dla osiągnięcia tego celu do dyspozycji pozostaje kilka dróg, jak:

  • produkcja energii z nośników nie emitujących CO2 (w tym: odnawialne źródła energii, energetyka wodorowa);
  • oddzielnie, usuwanie oraz zagospodarowywanie wytworzonego w czasie produkcji energii CO2;
  • technologie pozwalające na ograniczenie emisji CO2 z instalacji energetycznych (konwersja paliwa, podnoszenie sprawności układu itd.)

Pierwsze dwie grupy technologii pozwalają całkowicie uniknąć emisji CO2 do atmosfery, trzecia tylko ją ograniczyć.
Artykuł stanowi skrót przeglądu i analiz technologii ograniczania emisji CO2 (Krawczyk P., 2004)


ZACIENIANIE BUDYNKÓW. WYKORZYSTYWANIE
DIAGRAMÓW DROGI SŁOŃCA
PRZY OKREŚLANIU ZACIENIENIA

Dorota Chwieduk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Streszczenie
W artykule przeanalizowano warunki powstawania zacienienia budynku spowodowanego znajdującymi się w jego sąsiedztwie naturalnymi i sztucznymi przeszkodami. Przedstawiono sposób tworzenia diagramów drogi Słońca oraz możliwość ich wykorzystania do określania zacieniania budynku.


EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH TYPÓW POMP CIEPŁA
W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Dariusz Heim, Dariusz Gawin
Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka

Streszczenie
W pracy przedstawiono obliczenia zmian temperatury gruntu w otoczeniu pomp ciepła w układzie poziomym i pionowym. Analizy procesów cieplno- wilgotnościowych zachodzących w gruncie przeprowadzono korzystając z programu HMTRA-DEF. Na podstawie obliczonych historii temperatur źródła dolnego wyznaczono zmianę współczynnika wydajności grzejnej pomp ciepła przy założeniu różnych temperatur instalacji grzewczej.


WENTYLACJA NATURALNA I HYBRYDOWA

Dorota Bzowska
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, IPPT PAN

Streszczenie
Praca dotyczy wentylacji hybrydowej, omawia warunki pracy układu oraz dostarcza informacji na temat zasad jej działania. Przedstawiono szereg zagadnień związanych z wymianą powietrza, dokonującą się w sposób naturalny jak i w skojarzeniu z wentylacją wymuszoną. Wskazano na badania laboratoryjne, których wyniki pogłębią wiedzę o przepływie powietrza w obiektach budowlanych i pozwalają zrozumieć wiele niewyjaśnionych dotychczas procesów. Podano przykłady profesjonalnych programów symulujących CFD. Omówiono założenia i ograniczenia dotyczące tworzenia matematycznych modeli przepływu powietrza w obiektach jedno- i wielostrefowych oraz analitycznych rozwiązań równań, opisujących naturalną wymianę powietrza. Zwrócono uwagę na przepływy bifurakcyjne.


OŚWIETLENIE ANTYDEPRESYJNE W BUDYNKU

Zbigniew Turlej
Instytut Elektrotechniki, Zakład Techniki i Systemów Oświetlenia, Warszawa, Polska

Streszczenie
Nowym sposobem wykorzystania oświetlenia wewnątrz budynku jest oświetlenie antydepresyjne. Efekty antydepresyjne przy zastosowaniu oświetlenia uzyskuje się przy wysokich poziomach oświetlenia, od 1000 luksów wzwyż na twarzy człowieka. Dlatego, ze względów ekonomicznych ważne staje się tworzenie "ognisk" oświetlenia antydepresyjnego w budynku. Niżej scharakteryzowano zjawisko depresji sezonowej oraz podano propozycje rozwiązań oświetlenia antydepresyjnego ze szczególnym uwzględnieniem warunków w biurze.

Logo
Abstrakty Artykułów:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


2003


HELIOTECHNIKA

Wiesław Gogół
Politechnika Warszawska

Streszczenie
Określono obszar działalności człowieka nazywany helioenergetyką. Przedstawiono 10 postulatów i uwarunkowań mogących zapewnić racjonalny i pomyślny rozwój helioenergetyki.POMIARY I ANALIZA PROMIENIOWANIA NA PŁASZCZYZNĘ NACHYLONĄ

Andrzej CHOCHOWSKI1 , Dariusz CZEKALSKI1 , Elżbieta KOSSECKA2
1 Katedra Podstaw Inżynierii SGGW, Warszawa
2 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Przedstawiono wyniki wieloletnich pomiarów promieniowania słonecznego na płaszczyznę nachyloną, prowadzonych w SGGW. Wyznaczono średnie, maksymalne i minimalne sumy miesięczne promieniowania, średnie sumy dobowe i rozkłady ich częstości. Przeprowadzono porównanie wartości sum dobowych mierzonych i obliczanych, przy wykorzystaniu danych IMGW odnoszących się do płaszczyzny poziomej.OPTYMALIZACJA W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM

Wojciech Marks
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Podano podstawowe zasady formułowania zagadnień optymalizacji budynków i ich elementów. Omówiono kryteria, zmienne decyzyjne i warunki ograniczające występujące w optymalizacji budynków energooszczędnych.SŁONECZNA ENERGIA ELEKTRYCZNA - FOTOWOLTAIKA

Stanisław M. Pietruszko
Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Streszczenie
Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika) jest w stanie sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na energię w najbliższych dekadach XXI wieku. Przy obecnych kierunkach rozwoju technologii i rynku, słoneczna fotowoltaika (PV) będzie miała znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i uchroni przed kryzysami energetycznym. Są to trzy najistotniejsze powody aby rozważać inwestycje w odnawialne źródła energii w rozpoczynającym się stuleciu. Niniejszy artykuł przedstawia stan obecny i perspektywy rozwoju PV w nadchodzących dekadach XXI wieku.MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO
DO CELÓW GRZEWCZYCH W POLSCE CENTRALNEJ

Włodzimierz Pomierny
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
W artykule przeanalizowano warunki dopływu energii promieniowania słonecznego oraz przedstawiono Regionalizacja helioenergetyczna Polski. Na podstawie przeprowadzonej długoterminowej symulacji numerycznej przedstawione wyniki charakteryzują możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego do celów grzewczych dla Polski Centralnej.


EKO-OSIEDLA JAKO ROZPROSZONE OŚRODKI
ROZWOJU ENERGETYKI SŁONECZNEJ W BUDOWNICTWIE

M. Zawidzki
Zakład Problemów Ekobudownictwa, IPPT, PAN

Streszczenie
Niniejszy artykuł traktuje eko-osiedla jako zintegrowane systemy urbanistyczno-architektoniczne. W celu ich czytelnej analizy przyjęto konwencję hierarchii skali projektowych od najbardziej ogólnej-globalnej, poprzez regionalną, urbanistyczną, architektoniczną aż do wyposażenia budynku. Przytoczono przykłady współczesnych realizacji ilustrujące rozwiązania w danej skali projektowej świadczące o tym, że eko-osiedla w sposób istotny przyczyniają się do propagowania i rozwoju energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem energetyki słonecznej.


PRAKTYCZNE APLIKACJE OGNIW SŁONECZNYCH NA BAZIE TELLURU KADMU

M. Sibiński
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Politechnika Łódzka, Łódź

Streszczenie
Wraz z rozwojem fotowoltaiki obserwujemy w ostatnich latach nie tylko wzrost produkcji modułów ogniw słonecznych, lecz także ich ciągłą modernizację i dywersyfikację. Na drodze wynalazków technicznych wspieranych przez intensywne badania naukowe na rynku oprócz wysokosprawnych, drogich modułów wykonanych z materiałów monokrystalicznych pojawiają się obecnie znacznie tańsze, cienkowarstwowe przyrządy polikrystaliczne, heterozłączowe ogniwo CdS/CdTe. Artykuł przedstawia pokrótce podstawowe cechy tego typu konstrukcji jak również potencjalne jej zastosowania. Na podstawie wyników uzyskanych przez autora na drodze eksperymentów i prób technologicznych zaproponowany jest nowy sposób wytwarzania tego typu przyrządów dla potrzeb zastosowań specjalnych.


WPŁYW WYDAJNOŚCI POMPY OBIEGOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ PRACY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

D. Czekalski, T. Mirski
Katedra Podstaw Inżynierii, SGGW, Warszawa

Streszczenie
Wydajność cieplna słonecznych instalacji grzewczych jest uzależniona od szeregów czynników opisanych w artykule.


TYPOWY ROK METEOROLOGICZNY I JEGO ZASTOSOWANIE
DO SYMULACJI WILGOTNOŚCIOWYCH I ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

A. Więckowska1 , D. Gawin1 , M. Koniorczyk1 , E. Kossecka2
1 Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Politechnika Łódzka
2 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodologię tworzenia Typowego Roku Meteorologicznego (TRM) do analiz cieplno-wilgotnościowych budynku. TRM dla Warszawy został opracowany przy wykorzystaniu danych IMGW z lat 1960-1995. Podstawą wyboru są wyniki analizy dobowych wartości średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury suchego termometru i temperatury punktu rosy, średniej i maksymalnej prędkości wiatru, oraz całkowitego i bezpośredniego promieniowania słonecznego. W pracy zawarto przykłady zastosowania danych TRM w komputerowych symulacjach energetycznych budynku oraz dotyczących zjawisk cieplnowilgotnościowych w przegrodach budowlanych.


ENERGIA SŁONECZNA. TERMINOOGIA 1
Na podstawie normy PN-EN ISO 9488

D. Chwieduk
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Przedstawiono wybrane nazewnictwo z zakresu energetyki słonecznej zaczerpnięte z normy PN-EN ISO 9488 "Energia słoneczna. Terminologia" ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2002 roku.


PRZEGLĄD METOD OCENY ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU NA ŚRODOWISKO

Aleksander Panek
Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A

Streszczenie
Trwały, stabilny rozwój gospodarczy nacechowany troską o przyszłe generacje jest deklarowany jako metoda i praktyka działania również w budownictwie. Spełnienie wymagań rozwoju zrównoważonego polega na realizacji wielu różnorodnych i interdyscyplinarnych zadań, które biorą pod uwagę środowisko naturalne, gospodarkę i elementy socjalne. Takie rozszerzenie tradycyjnego pojmowania budynku, jako zbioru cech technicznych wprowadza konieczność rozwijania metod badawczych dotychczas niestosowanych w budownictwie. Analogicznie do miar ekonomicznych takich jak wskaźnik dobrobytu lub wskaźnik zrównoważonego rozwoju wprowadzane są miary spełnienia wymagań rozwoju zrównoważonego dla budynków. Niniejszy artykuł przedstawia metodologię tworzenia takich miar i dokonuje przeglądu opracowywanych w wybranych krajach systemów oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych.PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW NA PODSTAWIE KOMPUTEROWEJ SYMULACJI
BILANSU CIEPLNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NATURALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Piotr Adamczewski
Wydział Architektury, Technische Universität Berlin, Berlin, Niemcy

Streszczenie
Przedstawiono zagadnienia projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych na podstawie bilansu cieplnego, uwzględniającego czynniki pochodzące z naturalnych źródeł energii. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie architektoniczno-konstrukcyjne budynku ze względu na wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Przedstawiono program komputerowego wspomagania obliczeń EuroWAEBED. Program umożliwia przeprowadzenie bilansu cieplnego budynku z uwzględnieniem wpływu energii otoczenia. Przedstawiono przykład zastosowania programu dotyczy bilansu cieplnego budynku mieszkalnego.EKSPERYMENTALNE OKREŚLANIE CHARAKTERYSTYK CIEPLNYCH
KOLEKTORÓW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Ryszard Wnuk
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
Przedstawiono stanowisko badawcze Zespołu Energetyki Słonecznej Zakładu Problemów Eko-Budownictwa IPPT PAN służące do określania charakterystyk cieplnych kolektorów promieniowania słonecznego. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora promieniowania słonecznego. Opisano metodykę badań oraz zmieszczono przykładowe wyniki.


INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SZKOLE Z BASENEM

Jacek Mirończuk
Agencja Poszanowania Energii S.A. w Łodzi

Streszczenie
Przedstawiono polsko - duński projekt wykorzystania energii słonecznej do produkcji c.w.u. oraz podgrzewania wody w basenie jednej ze szkół podstawowych w Łodzi.


ZAGADNIENIA PRZEPŁYWOWE W WYBRANYCH DZIEDZINACH ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

B.J. Grochal
Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, Gdańsk

Streszczenie
Na tle naszkicowanej krótko sytuacji dotyczącej wdrażania do praktyki eksploatacyjnej wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarysowane zostały zagadnienia przepływowe związane z małą energetyką wodną, wiatrakami oraz pozyskiwaniem ciepła ze środowiska (gruntu - przypowierzchniowo oraz z głębszych warstw, wody, powietrza).INSTALACJE SŁONECZNE W KATEDRZE TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Z. Zapałowicz
Zakład Problemów Eko-Budownictwa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały zagadnienia promieniowania cieplnego, w tym podstawowy model tego promieniowania - promieniowanie czarne, wraz z odniesieniem do niego promieniowania ciał rzeczywistych. Dalej przedstawiono emisję promieniowania z powierzchni dyfuzyjnych, a następnie rozważono problem emisji netto promieniowania cieplnego z obiektu w otoczeniu. Właściwe określenie temperatury otoczenia i jego ukształtowania, tworzącego scenę termograficzną, jest bardzo istotne przy detekcji promieniowania i bilansach energii w układzie budynek otoczenie.EKSPLOATACJA JEDNORODZINNEGO BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNEGO
POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

dr inż. Wiesław Sarosiek
Katedra Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Białystok

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych (z dwóch pierwszych sezonów ogrzewczych) budynku energooszczędnego. Wskazano elementy pozwalające na znaczne obniżenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski.

Logo
    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster