Logo
Logo

Zapraszamy do współpracy i prezentacji Państwa prac i osiągnięć na łamach naszego kwartalnika oraz do uczestniczenia w seminariach i spotkaniach.
Poniżej zamieszczono instrukcję przygotowania artykułów do publikacji w kwartalniku "Polska Energetyka Słoneczna"

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji w kwartalniku "POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA"

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W CZASOPIŚMIE Polska Energetyka Słoneczna: 5

Poniżej zamieszczono Oświadczenie dla autorów publikacji w kwartalniku. Oświadczenie to jest obowiązkowe, wypełniony i podpisany druk prosimy przesyłać w formie elektronicznej (ptesises@itc.pw.edu.pl) lub papierowej na adres korespondencyjny Towarzystwa.

Oświadczenie dla autorów

Procedura recenzowania
Procedura recenzowania w czasopiśmie jest następująca:
- do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;
- autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);
- w przypadku tej samej afiliacji autora i recenzenta, lub bezpośrednich relacji osobistych, lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji, recenzent popisuję deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesów;
- pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia;
- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.

Oprócz uwag merytorycznych Autor otrzymuje odpowiedź co do zakwalifikowania artykułu do jednej z grup:
- recenzja negatywna: artykuł nie nadaje się do publikacji w czasopiśmie;
- recenzja negatywna warunkowa: artykuł może zostać opublikowany w czasopiśmie po dokonaniu gruntowanych zmian;
- recenzja pozytywna warunkowa: artykuł nadaje się do publikacji w czasopiśmie po wprowadzeniu drobnych zmian;
- recenzja pozytywna: artykuł nadaje się do publikacji w czasopiśmie.
W sytuacji otrzymania od recenzentów dwóch recenzji, jednej pozytywnej, drugiej negatywnej o przyjęciu artykułu decyduje recenzja trzeciego recenzenta zewnętrznego wyznaczonego przez Redaktor Naczelną.

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guestauthorship."
https://pbn.nauka.gov.pl/

    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster