Logo
Logo

POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYKI SŁONECZNEJ
PTES-ISES


    Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES zostało założone w 1994 r. Jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym o celach niezarobkowych działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i zarejestrowanego sądownie Statutu. Towarzystwo ma osobowość prawną. Działalność swoją opiera na społecznej pracy członków.
    Głównym celem Towarzystwa jest promowanie idei wykorzystania energii z odnawialnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej poprzez: wspieranie działalności naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach ważnych dla zastosowań energii odnawialnych, krzewienie edukacji w tej tematyce, gromadzenie, opracowywanie i szerzenie informacji odnośnie wszelkich aspektów wykorzystania i konwersji energii słonecznej, propagowanie praktycznych realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych, a zwłaszcza energooszczędnych rozwiązań technicznych oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
    Szczególną rolę w pracach Towarzystwa odgrywa powiązanie i współudział w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (International Solar Energy Society) i jego regionalnej europejskiej agentury ISES Europe.

    Up      ©2015 PTES-ISES  Webmaster